Tel: +49 (0)3494 6699-0

E-mail: q-cells@q-cells.com

Contact

Privacybeleid

Website

1. Naam en contactgegevens van de functionaris verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en voor de gegevensbescherming

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke rechtspersoon: Hanwha Qcells GmbH
Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen OT Thalheim, Duitsland

E-mail: q-cells@q-cells.com
Telefoon: +49 (0)3494 6699-0
Fax: +49 (0)3494 6699-199
 

U kunt contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Hanwha Qcells GmbH via bovenvermeld adres, ter attentie van Afdeling gegevensbescherming, of via een e-mail aan datenschutz@q-cells.com.

 

2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens en aard en doel van het gebruik ervan

2.1 Bij een bezoek aan de website

Wanneer u onze website www.q-cells.nl bezoekt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de computer die het verzoek heeft ingediend,
 • Datum en tijd van de toegang,
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • Website van waaruit toegang wordt verleend (referentie-URL),
 • de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
 • Het zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
 • De evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, alsmede
 • voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze legitieme belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken.

Daarnaast maken wij gebruik van cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. In de hoofdstukken 4 en 5 van dit privacybeleid vindt u meer informatie.

2.2 Bij het plaatsen van een bestelling (bijv. als gast in de onlineshop, via ons projectmanagementplatform of via een "inkooporder")

Indien u producten of componenten wenst te bestellen, bv. als gast via onze website, per bestelbon of via ons projectmanagementplatform, verzamelen wij de volgende informatie:

 • Aanhef, voornaam, achternaam,
 • E-mailadres,
 • Adres, alternatief afleveradres indien van toepassing,
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens, afhankelijk van de gekozen betaalmethode (bijvoorbeeld bankgegevens of PayPal-rekeninggegevens).

Deze gegevens worden verzameld

 • om u te identificeren als onze contractpartner;
 • om de aannemelijkheid van de ingevoerde gegevens te controleren;
 • indien nodig, om de plaats voor de bouw van een PV-installatie te controleren;
 • om uw bestelling te verwerken;
 • om contact met u op te nemen bij voltooiing van het project
 • voor de verwerking van eventuele bestaande garantieaanspraken en voor het doen gelden van eventuele aanspraken jegens u.

De gegevens worden op uw verzoek verwerkt en zijn noodzakelijk voor de in art. 6 lid 1 onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde doeleinden voor de uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen.

De verstrekking van deze gegevens geschiedt op vrijwillige basis.

De door ons voor de bestelling verzamelde persoonlijke gegevens worden tot het einde van de wettelijke garantieverplichting opgeslagen en vervolgens automatisch gewist, tenzij wij volgens art. 6 lid 1 onder c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op grond van fiscale en handelsrechtelijke opslag- en bewaarverplichtingen (WvK, Wetboek van Strafrecht, belastingwetgeving) tot opslag voor langere tijd verplicht zijn of u conform art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met verdere opslag hebt ingestemd.

2.3 Bij het aanmaken van een gebruikersaccount

U hebt de mogelijkheid om bij ons een met een wachtwoord beveiligd gebruikersaccount aan te maken, waarin wij uw persoonlijke gegevens opslaan. Het doel hiervan is om u te voorzien van het grootst mogelijke gemak in het verwerken van uw bestellingen door middel van eenvoudiger, sneller en meer gepersonaliseerde afrekeningsmethode.

Als u bij ons een wachtwoordbeveiligd gebruikersaccount wilt aanmaken, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Aanhef, voornaam, achternaam,
 • adres en
 • een geldig e-mailadres,

Bovendien moet u een zelfgekozen wachtwoord invoeren om een gebruikersaccount in te stellen. Samen met uw e-mailadres geeft dit toegang tot uw gebruikersaccount. In uw gebruikersaccount kunt u op elk moment de over u opgeslagen gegevens bekijken en wijzigen. U kunt ook inloggen met uw Google-account. Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk 8 "Inloggen via sociale netwerken".

Wij slaan uw persoonlijke gegevens alleen op in een gebruikersaccount als u ons vrijwillig toestemming hebt gegeven op grond van art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het is niet noodzakelijk om een gebruikersaccount aan te maken om onze site te gebruiken of bestellingen bij ons te plaatsen. Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling als gast te plaatsen (zie punt 2.b). In dit geval moet u echter bij elke bestelling uw gegevens volledig opnieuw invoeren.

Na het verwijderen van uw gebruikersaccount worden uw gegevens automatisch gewist voor verder gebruik, tenzij wij op grond van fiscale en handelsrechtelijke opslag- en bewaarverplichtingen (WvK, Wetboek van Strafrecht, belastingwetgeving) tot opslag voor langere tijd verplicht zijn of u conform art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met verdere opslag hebt ingestemd.

2.4 Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief

Indien u volgens art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om een e-mailadres op te geven.

Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u informatie te sturen over soortgelijke producten van ons bedrijf, op voorwaarde dat u een bestaande klant bent en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres.

In beide gevallen kunt u zich te allen tijde afmelden, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt uw afmelding ook via een e-mail naar datenschutz@q-cells.com sturen.

2.5 Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier

Als u vragen hebt, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het formulier op de website. Een geldig e-mailadres is vereist zodat we weten wie het verzoek heeft verzonden en zodat wij erop kunnen reageren. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt.

De gegevens worden verwerkt om op basis van uw vrijwillige toestemming contact met ons op te nemen in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De persoonlijke gegevens die wij voor het gebruik van het contactformulier hebben verzameld, worden na de verwerking van uw aanvraag automatisch gewist.

 

3. Doorgeven van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden.

3.1 Voor de verwerking van contracten

Voor zover wettelijk toegestaan en vereist op grond van art. 6 lid 1 onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van contractuele relaties met u, worden uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven. Dit omvat met name het doorgeven van gegevens aan: 

 • Transportbedrijven, leveranciers, expediteurs, installateurs, gespecialiseerde partners, softwarebedrijven en leveranciers van verkoopdiensten ten behoeve van de levering, projectafwikkeling en, indien van toepassing, installatie van de door u bestelde goederen of componenten, evenals de installatie van PV-systemen en opslagsystemen die specifiek zijn voor de eindklant, onderaannemers voor de uitvoering van energiediensten, zoals direct marketing en elektriciteitslevering,
 • aan alle partners voor de uitvoering van energieleveringscontracten,
 • betalings- en factureringsdienstaanbieders, banken of kredietinstellingen om een betalingstransactie uit te voeren, 
 • bedrijven om klantentevredenheidsanalyses uit te voeren,
 • kredietagentschappen om de kredietwaardigheid te bepalen.

De doorgegeven gegevens mogen door de derde partij uitsluitend voor de genoemde doeleinden worden gebruikt.

3.2 Overdracht naar derde landen

Een overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt alleen plaats als de voorwaarden van art. 44 e.v. van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. 
Een derde land wordt gedefinieerd als een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de AVG niet rechtstreeks van toepassing is. Een derde land wordt geacht onveilig te zijn als de Commissie van de EU voor dit land geen vaststelling van gepastheid krachtens artikel 45, lid 1, van de AVG heeft gedaan, waarin wordt bevestigd dat er in dat land een adequate bescherming voor persoonlijke gegevens bestaat. 

Met het arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2020 (C-311/18) werd de (gedeeltelijke) vaststelling van gepastheid voor de VS, het zogenaamde Privacy-Shield, nietig verklaard. De VS is dus een zogenaamd onveilig derde land. Dit betekent dat de VS geen niveau van gegevensbescherming bieden dat vergelijkbaar is met dat in de EU. De volgende risico's bestaan dus bij de overdracht van persoonsgegevens naar de VS: Het risico bestaat dat de Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de persoonsgegevens op basis van de PRISM- en UPSTREAM-bewakingsprogramma's op basis van artikel 702 van de FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), alsmede op basis van uitvoeringsbesluit 12333 of de presidentiële politierichtlijn 28. EU-burgers hebben geen recht op effectieve rechtsbescherming in de VS of de EU tegen een dergelijke toegang. 

Wij informeren u in deze informatie over gegevensbescherming wanneer en hoe wij persoonsgegevens doorgeven aan de VS of andere onveilige derde landen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door als

 • de ontvanger biedt voldoende garanties in overeenstemming met artikel 46 van de AVG voor de bescherming van persoonsgegevens,
 • u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht, nadat wij u op de hoogte hebben gesteld van de risico's, overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), van de AVG,
 • de overdracht is noodzakelijk voor het nakomen van contractuele verplichtingen tussen u en ons
 • of een andere uitzondering op artikel 49 van de AVG is van toepassing.  

Garanties op grond van artikel 46 van de AVG kunnen zogenaamde standaard contractuele clausules zijn. In deze modelcontractbepalingen garandeert de ontvanger dat de gegevens voldoende worden beschermd en dat dus een beschermingsniveau wordt gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de AVG.

3.3 Voor andere doeleinden

Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven op grond van art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
 • het doorgeven overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, of ter verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang heeft dat bescherming verdient om uw gegevens niet bekend te maken, en
 • in geval van een wettelijke verplichting tot doorgifte op grond van artikel 6 lid 1 onder c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

4. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze site. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw toestel (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze site bezoekt. Cookies beschadigen uw eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die in verband staat met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat u hiermee onmiddellijk uw identiteit bekendmaakt.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies en is afhankelijk van de categorie van de gebruikte cookies. Het gebruik van cookies, die nodig zijn om de functies van de website te onderhouden (noodzakelijke cookies), worden door ons gebruikt om onze legitieme belangen te beschermen in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 onder f) van de AVG. Ons legitieme belang is het aanbieden van een soepel functionerende en creatief aantrekkelijke website. 

Alle andere cookies die niet nodig zijn om de functies van de website te onderhouden, worden door ons alleen gebruikt met uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 onder a) van de AVG. U kunt deze toestemming geven via onze cookie-instellingen of deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. U heeft de mogelijkheid om ofwel in te stemmen met het gebruik van alle cookie-categorieën ofwel een individuele selectie te maken. De cookies worden verwijderd als u uw toestemming voor het plaatsen van cookies intrekt.

U kunt uw instellingen aanpassen via de cookie-instellingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cookies en functies:

Noodzakelijke cookies stellen u in staat om door onze website te navigeren en de basisfunctionaliteit ervan aan te bieden. Zonder deze cookies kunnen essentiële functies niet worden geleverd. We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al individuele pagina's van onze website hebt bezocht, dat u bent ingelogd in uw gebruikersaccount of om uw winkelmandje te laten zien. Deze cookies worden alleen door onze website gebruikt en slaan geen persoonsgegevens op. Voor het gebruik van de noodzakelijke cookies is geen toestemming nodig en deze cookies kunnen niet worden gedeactiveerd.

NaamDoelAflooptijdAanbieder
cookieConsentDeze cookie slaat de door de gebruiker geselecteerde cookie-instellingen op.1 JaarQcells
browserAllowsCookiesDeze cookie controleert of de browser in principe het plaatsen van cookies toestaat.SessieQcells
PHPSESSIDDeze cookie wordt gebruikt om de unieke sessie-ID van een gebruiker op te slaan en te identificeren om de sessie van de gebruiker op de site te beheren.SessieQcells
mm_newsletter_popupSlaat informatie op over het feit of de popup van de nieuwsbrief al is getoond.1 MaandQcells
fe_typo_userSlaat de inloggegevens van de FE-gebruiker op.SessieQcells
tx_mmsolarcalculator_solarcalculator%5B...Slaat de ingevoerde gegevens op in de zonnecalculator.SessieQcells
staticfilecacheDeze cookie maakt de site sneller beschikbaar (verkort de laadtijd).1 DagQcells
hideChatbotCookieInfoSlaat informatie op over het feit of de chatbot-popup al is getoond.SessieQcells
mm-testcookieDeze cookie controleert of de browser in principe het plaatsen van cookies toestaat.1 DagQcells

Deze cookies dienen om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Zo hoeft u bijvoorbeeld geen gegevens voor uw dakoppervlak handmatig in te voeren in de solarcalculator, maar kunt u deze eenvoudig selecteren en berekenen met behulp van een Google Maps-kaart. Daarnaast maken we ook gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Zodra u onze site weer bezoekt, herkennen we automatisch dat u al bij ons bent geweest en welke vermeldingen u hebt gemaakt, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren.

 

NaamDoelAflooptijdAanbieder
tx_mmqcellsconnector_api%5B...Deze cookies slaan gegevens op die in het formulier zijn ingevuld, zodat deze beschikbaar zijn wanneer u een ander formulier wilt invullen.SessieQcells
tx_mmqcellsconnector_cloudinstaller%5B...Deze cookies slaan gegevens op die in het formulier zijn ingevuld, zodat deze beschikbaar zijn wanneer u een ander formulier wilt invullen.SessieQcells
tx_mmqcellsconnector_tariffs%5B...Deze cookies slaan gegevens op die in het formulier zijn ingevuld, zodat deze beschikbaar zijn wanneer u een ander formulier wilt invullen.SessieQcells
tx_mmsolarcalculator_cloud%5B...Deze cookies slaan gegevens op die in het formulier zijn ingevuld, zodat deze beschikbaar zijn wanneer u een ander formulier wilt invullen.SessieQcells
tx_powermail_p1%5Bfield%5D%5B...Deze cookies slaan gegevens op die in het formulier zijn ingevuld, zodat deze beschikbaar zijn wanneer u een ander formulier wilt invullen.SessieQcells
consumptionDeze cookies slaan gegevens op die in het formulier zijn ingevuld, zodat deze beschikbaar zijn wanneer u een ander formulier wilt invullen.SessieQcells
partnerDeze cookies slaan gegevens op die in het formulier zijn ingevuld, zodat deze beschikbaar zijn wanneer u een ander formulier wilt invullen.SessieQcells
zipcodeDeze cookies slaan gegevens op die in het formulier zijn ingevuld, zodat deze beschikbaar zijn wanneer u een ander formulier wilt invullen.SessieQcells
%5Binputmode%5DDeze cookie maakt de berekening van het dakoppervlak mogelijk via Google Maps.SessieQcells
www._km_idDeze cookie wordt door de chattool ingesteld zodat het gesprek kan worden gekoppeld.20 Dagenkommunicate
www._km_lead_collectionDeze cookie wordt door de chattool ingesteld zodat het gesprek kan worden gekoppeld.20 Dagenkommunicate
www._km_user_nameDeze cookie wordt door de chattool ingesteld zodat het gesprek kan worden gekoppeld.20 Dagenkommunicate

We gebruiken statistische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en om ons aanbod voor u te optimaliseren. Statistische cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.
Cookies voor marketingdoeleinden verzamelen informatie over het surfgedrag van website-bezoekers om passende reclame te kunnen tonen. De verzamelde gegevens omvatten bijvoorbeeld wanneer bezoekers van een website voor het laatst een website hebben bezocht en welke activiteiten zij op de website hebben uitgevoerd. Deze informatie wordt gebruikt om een interesseprofiel aan te maken, zodat relevante advertenties op andere websites voor bezoekers kunnen worden geplaatst. Een ander voordeel van deze cookies is dat de verzamelde informatie kan worden gebruikt om het aantal advertenties te beperken. Cookies voor marketingdoeleinden worden op onze websites geplaatst door geselecteerde derden op basis van uw toestemming en zijn onderworpen aan hun controle. Bijgevolg zijn klanten die onze websites bezoeken en cookies van deze categorie aanvaarden, ook klanten van deze derden en gaan ze akkoord met het gebruik en de toepassing ervan, niet alleen ten opzichte van ons maar ook ten opzichte van de respectieve derden. Voor meer informatie over de marketingcookies en de derde partij die deze cookies beheert, zie de cookielijst. Deze lijst toont alle geïntegreerde gegevensverwerkingssystemen van externe leveranciers.

 

Aanbieder: Google

NaamDoelAflooptijdAanbieder
_gaDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt voor het berekenen van bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en het bijhouden van het gebruik van de site voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.2 JaarGoogle
_gidDeze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analytisch rapport over hoe het met de website gaat.1 DagGoogle

_gat_UA-133589266-1
_gat_UA-134730679-1
_gat_UA-156259684-1
_gat_UA-52804551-1
_gat_UA-62052838-1
_gat_UA-88667425-1

Dit is een patroontype-cookie die door Google Analytics is ingesteld, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de website waarop het betrekking heeft, bevat. Het lijkt een variant op de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Google worden geregistreerd op websites met een hoog verkeersvolume.1 MinuutGoogle
test_cookieDeze cookie wordt ingesteld door doubleclick.net. Het doel van de cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.15 MinutenGoogle
SSIDDeze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.2 JaarGoogle
SIDCCDeze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.2 JaarGoogle
SIDDeze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de reclamecampagne te helpen meten.2 JaarGoogle
SAPISIDDeze DoubleClick-cookie wordt over het algemeen door reclamepartners via de site ingesteld en door hen gebruikt om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker en om relevante advertenties op andere sites te tonen.2 JaarGoogle
OTZDeze cookie helpt bij het aanpassen van advertenties op Google-sites zoals Google Search.2 WekenGoogle
NIDDeze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de reclamecampagne te helpen meten.6 MaandenGoogle
ANIDDeze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de reclamecampagne te helpen meten.1 JaarGoogle
IDEGebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website en andere advertenties gebruikt voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om gebruikers advertenties te presenteren die voor hen relevant zijn volgens het gebruikersprofiel.1 JaarGoogle
HSIDDeze cookie wordt ingesteld door Google DoubleClick om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker en om relevante advertenties te tonen op andere sites.2 JaarGoogle
CONSENTWordt gebruikt om reclame van Google DoubleClick te optimaliseren.ca. 18 JaarGoogle
APISIDDeze DoubleClick-cookie wordt over het algemeen door reclamepartners via de site ingesteld en door hen gebruikt om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker en om relevante advertenties op andere sites te tonen.2 JaarGoogle
1P_JARWordt gebruikt om reclame van Google DoubleClick te optimaliseren.2 JaarGoogle
__Secure-SSIDDeze cookie wordt gebruikt om de advertentiediensten van Google te ondersteunen.10 MaandenGoogle
__Secure-HSIDDeze cookie wordt gebruikt om de advertentiediensten van Google te ondersteunen.8 MaandenGoogle
__Secure-APISIDDeze cookie wordt gebruikt om de advertentiediensten van Google te ondersteunen.6 MaandenGoogle
__Secure-3PSIDCCDeze cookie wordt gebruikt om de advertentiediensten van Google te ondersteunen.2 JaarGoogle
__Secure-3PSIDDeze cookie wordt gebruikt om de advertentiediensten van Google te ondersteunen.2 JaarGoogle
__Secure-3PAPISIDDeze cookie wordt gebruikt om de advertentiediensten van Google te ondersteunen.2 JaarGoogle
SEARCH_SAMESITE  Dit cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat de browser dit cookie samen met verzoeken van andere sites verzendt.6 MaandenGoogle

 

Aanbieder: Facebook

NaamDoelAflooptijdAanbieder
_fbpDeze cookie wordt door Facebook ingesteld om na een bezoek aan deze website reclame te leveren wanneer zij zich op Facebook of een digitaal platform bevinden dat wordt aangedreven door Facebook-reclame.2 MaandenFacebook
c_userDeze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de reclamecampagne te helpen meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de exploitant van de website.1 JaarFacebook
datrDeze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de reclamecampagne te helpen meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de exploitant van de website.10 DagenFacebook
frDe cookie wordt door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie houdt ook het gedrag van de gebruiker op het internet bij op sites die een Facebook-pixel of Facebook-social-plugin hebben.2 MaandenFacebook
presenceDeze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de reclamecampagne te helpen meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de exploitant van de website.SessieFacebook
sbDeze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de reclamecampagne te helpen meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de exploitant van de website.2 JaarFacebook
xsDeze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de reclamecampagne te helpen meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de exploitant van de website.1 JaarFacebook

 

Aanbieder: Hubspot

NaamDoelAflooptijdAanbieder
__cfduidDeze cookie is ingesteld door de CDN-provider van HubSpot, Cloudflare. Het helpt Cloudflare om kwaadwillige bezoekers van de website te detecteren en minimaliseert het blokkeren van legitieme gebruikers.30 DagenHubspot
__hsscDeze cookie wordt ingesteld door HubSpot. Het doel van de cookie is om de sessies bij te houden. Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer en de tijdstempels in het __hstc-cookie moet verhogen. Het bevat het domein, viewCount (verhoogt elke pageView in een sessie) en session start timestamp.30 MinutenHubspot
__hssrcDit koekje is ingesteld door Hubspot. Wanneer HubSpot het sessiecookie wijzigt, wordt dit cookie ook ingesteld om te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart. Als dit cookie niet bestaat wanneer HubSpot de cookies beheert, wordt het beschouwd als een nieuwe sessie.30 MinutenHubspot
__hstcDit cookie wordt door Hubspot ingesteld en wordt gebruikt om bezoekers te volgen. Het bevat het domein, utk, de initiële tijdstempel (eerste bezoek), de laatste tijdstempel (laatste bezoek), de huidige tijdstempel (dit bezoek) en het sessienummer (in stappen voor elke volgende sessie).1 JaarHubspot
hubspotutkDeze cookie wordt gebruikt om de bezoekers van de website te volgen. Dit cookie wordt verstuurd wanneer het formulier wordt ingediend bij HubSpot en wordt gebruikt om contacten te ontdubbelen.1 JaarHubspot

 

Aanbieder: LinkedIn

NaamDoelAflooptijdAanbieder
bcookieCookie met browser-ID waarmee apparaten voor toegang tot LinkedIn uniek worden geïdentificeerd om misbruik op het platform te detecteren2 JaarLinkedIn
bscookieGebruikt voor het opslaan van de status van dubbele verificatie van een aangemelde gebruiker2 JaarLinkedIn
langGebruikt om de taalinstelling van een gebruiker te onthoudenSessieLinkedIn
li_sugrGebruikt om een probabilistische match van een gebruikers-ID te maken buiten de aangewezen landen3 MaandenLinkedIn
lidcGebruikt om de selectie van het datacentrum te optimaliseren1 DagLinkedIn
lisscGebruikt om een juist SameSite-kenmerk voor alle cookies in die browser te waarborgen1 JaarLinkedIn
UserMatchHistorySynchronisatie van ID’s van LinkedIn Ads1 MaandLinkedIn
li_mcGebruikt voor een tijdelijke cache om zoekopdrachten voor de toestemming van leden voor het gebruik van niet-essentiële cookies te voorkomen en gebruikt om toestemmingsgegevens op te halen aan de clientzijde teneinde toestemming aan de clientzijde af te dwingen2 JaarLinkedIn
liapGebruikt door niet-www-domeinen om de aanmeldingsstatus van een gebruiker aan te geven1 JaarLinkedIn
sdscCookie voor ondertekende dataservicecontext waarmee databases worden gerouteerd om de consistentie te waarborgen tussen alle databases wanneer een wijziging wordt aangebrachtSessieLinkedIn
li_gcGebruikt om toestemming van gasten voor het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden op te slaan2 JaarLinkedIn

 

Aanbieder: Microsoft

NaamDoelAflooptijdAanbieder
_EDGE_SDe Bing (Microsoft Advertising) service helpt bij het analyseren van campagnes en helpt Bing (Microsoft Advertising) inhoud te leveren aan gebruikers op basis van hun interesses.SessieMicrosoft
MUIDDeze cookie wordt gebruikt om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en te volgen.1 JaarMicrosoft
_uetsidDeze cookie wordt door Bing gebruikt om te bepalen welke advertenties moeten worden weergegeven die relevant kunnen zijn voor de eindgebruiker die de site bezoekt.1 DagMicrosoft
_uetvidDeze cookie wordt door Bing gebruikt om te bepalen welke advertenties moeten worden weergegeven die relevant kunnen zijn voor de eindgebruiker die de site bezoekt.2 WekenMicrosoft

 

Andere Aanbieders

NaamDoelAflooptijdAanbieder
cHet wordt gebruikt om de reclame te optimaliseren door Rubicon Project.1 MaandPlatform161
tuuidDeze cookie is ingesteld om reclameboodschappen relevanter te maken voor de bezoeker van de website.1 JaarPlatform161
tuuid_luDeze cookie is ingesteld om reclameboodschappen relevanter te maken voor de bezoeker van de website.1 JaarPlatform161
trsDeze cookie bevat een gebruikers-ID, die nodig is voor het volgen en vervolgens toewijzen aan marketingkanalen voor de Leserservice van het partnerprogramma.1 JaarLeserservice
session_trsDeze cookie bevat een gebruikers-ID, die nodig is voor het volgen en vervolgens toewijzen aan marketingkanalen voor de Leserservice van het partnerprogramma.SessieLeserservice
uidDeze cookie wordt gebruikt om het aantal en het gedrag van de bezoekers van de website anoniem te meten. De gegevens omvatten het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van het bezoek aan de website, de bezochte pagina's, enz. met het oog op een beter begrip van de gebruikersvoorkeuren voor gerichte advertenties.1 MaandAdform
CRealtime bieden voor displayreclame aan een doelpubliek.1 WeekAdform
um_rtDeze cookie is ingesteld om reclameboodschappen relevanter te maken voor de bezoeker van de website.1 JaarEmego GmbH
ident_vDeze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.1 JaarEmego GmbH
cDeze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.1 JaarIPONWEB
tuuidDeze cookie wordt voornamelijk ingesteld door bidswitch.net om reclameboodschappen relevanter te maken voor de bezoeker van de website.1 JaarIPONWEB
tuuid_luDeze cookie wordt meestal verstrekt door bidswitch.net en wordt gebruikt voor reclamedoeleinden.1 JaarIPONWEB
mt_miscDeze cookie is ingesteld door Mediamath en wordt gebruikt voor reclamedoeleinden.1 MaandMediaMath
uuidHet optimaliseren van de advertentierelevantie door het verzamelen van bezoekersgegevens van meerdere websites, zoals welke pagina's zijn geladen.1 JaarMediaMath
tuDeze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.1 JaarAdscale
uuDeze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.1 JaarAdscale
UserID1Deze cookie is ingesteld om reclameboodschappen relevanter te maken voor de bezoeker van de website.3 MaandenAdition Technologies AG
__cfduidCookie geassocieerd met sites die CloudFlare gebruiken, gebruikt om de laadtijd van pagina's te versnellen. Volgens CloudFlare wordt het gebruikt om eventuele beveiligingsbeperkingen op basis van het IP-adres waar de bezoeker vandaan komt, te omzeilen. Het bevat geen identificatiegegevens van de gebruiker.1 Maandadvanced store GmbH
__cfduidCookie geassocieerd met sites die CloudFlare gebruiken, gebruikt om de laadtijd van pagina's te versnellen. Volgens CloudFlare wordt het gebruikt om eventuele beveiligingsbeperkingen op basis van het IP-adres waar de bezoeker vandaan komt, te omzeilen. Het bevat geen identificatiegegevens van de gebruiker.1 MaandDrawbridge Inc.
_rxuuidDeze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.1 JaarUnruly Media
_rxuuidDeze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.1 JaarRhythmOne
kdb0xdq3ls8m_uidDeze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.2 MaandenTargeting360
8lcfmzhxc8d6_uidDeze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.2 MaandenRedIntelligence
deuxesse_uxidDeze cookie voert informatie uit over de manier waarop de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.1 MaandTwiago

 

5. Analyse-instrumenten

5.2 Trackinginstrumenten

De hierna genoemde en door ons gebruikte trackingmethodes worden uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met de gebruikte trackingmethodes willen wij er zeker van zijn dat onze website is ontworpen om aan de gestelde eisen te voldoen en voortdurend wordt geoptimaliseerd. Anderzijds gebruiken we de trackingmethodes om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten als legitiem worden beschouwd in de zin van voornoemde bepaling.

De respectievelijke doelstellingen voor gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende tracking-instrumenten.

Nadat u uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken en beheren met werking voor de toekomst via de "Cookie-instellingen" onder cookies (zie punt 4) van het privacybeleid.

5.2.1 Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., voor het vraaggericht ontwerpen en continu optimaliseren van onze internetpagina's. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google"). In deze context worden geanonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt (zie hoofdstuk 4). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • browsertype/-versie,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • referentie-URL (de eerder bezochte pagina),
 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • tijd van de serveraanvraag,

worden naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te verlenen ten behoeve van marktonderzoek en vraaggericht ontwerpen van deze internetpagina's. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens het bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering).

De gebruikersgegevens die via cookies worden verzameld, worden na 14 maanden automatisch gewist.

De verwerkte gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers in de VS en andere onveilige derde landen en daar worden verwerkt (zie punt 3.2). Google baseert zich op standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor de doorgifte als garantie voor een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Wij geven de gegevens alleen door aan Google op basis van uw toestemming.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bij Google Analytics-help.

5.2.2 Google Adwords Conversietracering

Wij gebruiken Google Conversietracering ook om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om onze diensten voor u te optimaliseren. Google Adwords plaatst een cookie (zie hoofdstuk 4) op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt.

Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid.

Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Adwords-klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Deze Adwords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

De verwerkte gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers in de VS en andere onveilige derde landen en daar worden verwerkt (zie punt 3.2). Google baseert zich op standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor de doorgifte als garantie voor een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Wij geven de gegevens alleen door aan Google op basis van uw toestemming.

Het privacybeleid van Google voor het traceren van conversies vindt u hier.

5.3 Targeting-instrumenten

De hierna genoemde en door ons gebruikte targeting-methodes worden uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door de gerichte targeting-methodes die wij gebruiken, willen wij ervoor zorgen dat u alleen reclame op uw eindapparaten ontvangt die gericht is op uw werkelijke of vermeende interesses. Deze belangen moeten als legitiem worden beschouwd in de zin van voornoemde bepaling.

De respectievelijke doelstellingen voor gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende targeting-instrumenten.

Nadat u uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken en beheren met werking voor de toekomst via de "Cookie-instellingen" onder cookies (zie punt 4) van het privacybeleid.

5.3.1 Google Adwords Remarketing

We gebruiken Google Remarketing Tags. Dit zijn diensten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google"). Google maakt gebruik van cookies (zie hoofdstuk 4) die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Het IP-adres wordt dan door Google met de laatste drie cijfers ingekort. Een toewijzing van een persoon aan het IP-adres is dan niet meer mogelijk. Google voldoet aan de privacybepalingen van het VS "Safe Harbor"-programma en is geregistreerd bij het VS Department of Commerce "Safe Harbor"-programma. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google zal deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op internet. Externe aanbieders, waaronder Google, maken gebruik van opgeslagen cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze site. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. 

De verwerkte gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers in de VS en andere onveilige derde landen en daar worden verwerkt (zie punt 3.2). Google baseert zich op standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor de doorgifte als garantie voor een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Wij geven de gegevens alleen door aan Google op basis van uw toestemming.

Meer informatie over de algemene voorwaarden van Google vindt u hier.

5.3.2 Facebook Re-targeting / Remarketing

Op onze pagina's zijn remarketing-tags van het sociale netwerk Meta Platforms Ireland Ltd, Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook") Wanneer u onze pagina's bezoekt, brengen de remarketing-tags een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Facebook kan zo het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. We kunnen de verkregen informatie gebruiken om Facebook-advertenties weer te geven.

Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook.

Raadpleeg het Privacybeleid van Facebook voor meer informatie.

5.3.3 Facebook Custom Audiences

Daarnaast gebruiken we ook Facebook Website Custom Audience op basis van art. 6 lid 1 onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit is een marketingdienst van Facebook. Dit stelt ons in staat om gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties te tonen op Facebook voor bepaalde groepen pseudonieme bezoekers van onze website die ook Facebook gebruiken.

Op onze website is een Facebook Custom Audience-pixel geïntegreerd. Dit is een Java Script-code die wordt gebruikt om niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Dit omvat uw IP-adres, de gebruikte browser en de herkomst- en doelpagina's. Deze informatie wordt overgebracht naar Facebook-servers in de Verenigde Staten. Het controleert automatisch of u een Facebook-cookie hebt opgeslagen. De Facebook-cookie bepaalt automatisch of u tot de voor ons relevante doelgroep behoort. Als u tot de doelgroep behoort, tonen wij de bijbehorende advertenties op Facebook. In dit proces wordt u noch door ons, noch door Facebook persoonlijk geïdentificeerd door het matchen van de gegevens.

Wij zijn samen met Meta Platforms Ireland Ltd verantwoordelijk voor het gebruik van het Facebook Custom Audience Pixel volgens art. 26 AVG. Wij hebben contract voor gezamenlijke verantwoordelijkheid om de respectievelijke verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichtingen in het kader van de AVG vast te leggen.  Volgens deze bepaling zijn wij verantwoordelijk voor het informeren van de gebruikers van onze website, terwijl Facebook verantwoordelijk is voor het inwilligen van verzoeken om informatie over de rechten van de betrokkenen in overeenstemming met art. 15 tot 21 AVG. In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid kunt u echter in principe uw rechten als betrokkene doen gelden tegenover een van de medeverantwoordelijken.

Facebook baseert de verwerking van gegevens op de toestemming van Facebook-gebruikers overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en de rechtmatige belangen van Facebook overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG om ervoor te zorgen dat de adverteerders van Facebook nauwkeurige en betrouwbare rapporten of nauwkeurige prestatiestatistieken opstellen. Meer informatie vindt u hier.

Voor de gegevensoverdracht door Facebook Ierland naar de VS of andere onveilige derde landen (zie punt 3.2) baseert Facebook zich op standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Wij geven alleen gegevens door aan Facebook als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie.

 

6. Uw rechten

U hebt het recht:

 • om op grond van art. 5 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u verzoeken om informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonlijke gegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op bezwaar, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing en andere relevante informatie over uw gegevens verlangen;
 • op grond van art. 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming onmiddellijk de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens verlangen;
 • op grond van art. 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken die door ons zijn opgeslagen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van openbaar belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • op grond van art. 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u niet wilt dat de gegevens worden gewist en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar indien u deze gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of indien u op grond van art. 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • op grond van art. 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te verzoeken;
 • op grond van art. 17 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming uw toestemming op elk moment in te trekken. Als gevolg daarvan is het ons in de toekomst niet langer toegestaan om gegevens te blijven verwerken die op basis van deze toestemming waren verkregen en
 • op grond van art. 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthouder van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of tot het hoofdkantoor van ons bedrijf.

 

7. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de zin van art. 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, mits daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder specificatie van de situatie zal worden uitgevoerd.

Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht of uw recht van bezwaar, kunt u een e-mail sturen aan datenschutz@q-cells.com.

 

8. De veiligheid van uw gegevens

Bij het bestelproces gebruiken wij de veelgebruikte TLS-procedure (Transport Layer Security) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat tijdens het bestelproces door uw browser wordt ondersteund. In de regel is dit 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bit v3-technologie. Of webpagina's van onze website versleuteld wordt verzonden, kunt u zien aan het slot-symbool of het sleutel-symbool in de onderste statusbalk van uw browser.

We gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeautoriseerde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd met de veranderende technologische ontwikkelingen.

 

9. Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is bijgewerkt tot september 2021.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en diensten of als gevolg van gewijzigde wettelijke of reglementaire eisen, kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Het actuele privacybeleid kunt u te allen tijde op de website onder www.q-cells.nl/privacybeleid oproepen en afdrukken.

Privacy Policy and Terms of Use for the Hanwha Qcells Application System

We are pleased that you are applying to Hanwha Qcells GmbH, one of the world's leading manufacturers of photovoltaic solutions, and wish you every success with your application.

 

I. Privacy Policy

1. Name and contact data of the party responsible for processing as well as the company data protection officer

This data privacy information applies to data processing by:

Responsible party: Hanwha Qcells GmbH
Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen OT Thalheim, Germany

Email: q-cells@q-cells.com
Phone: +49 (0)3494 6699-0
Fax: +49 (0)3494 6699-199

The company data protection officer of Hanwha Qcells GmbH can be contacted via the above address, for the attention of Data Protection Department or at datenschutz@q-cells.com.

 

2. Collection and storage of personal data as well as type and purpose of its use

a) For the provision of the application system

For the provision of this application system, we use software from magellan netzwerke GmbH (Albin-Köbis-Str. 5, D-51147 Cologne) (hereinafter referred to as "Magellan").

We need to commission such a service provider to offer an electronic application system. The legal basis for the data processing associated with the use of Magellan is Art. 6 (1) sentence 1 lit. f GDPR, as it is in our legitimate economic interest to provide a system for selecting suitable applicants.

b) Concrete processing of personal data

In order for us to process your application, we need to store and process your personal data and provide it to the staff involved in the recruitment process. We process personal data in accordance with the provisions of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and the German Federal Data Protection Act (BDSG).

Your data will be processed for the purpose of carrying out pre-contractual measures as part of the application process in response to your application. The processing is based on Art. 6 para. 1 b GDPR and § 26 para. 1 sentence 1 BDSG in conjunction with Art. 88 GDPR. Your personal data will only be used to process your application.

Only if you expressly consent in accordance with Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a GDPR will we also use your personal data for any other vacancies that may arise at Hanwha Qcells GmbH or affiliated companies. You can revoke such consent at any time with effect for the future. The revocation of the consent takes place for the future and does not affect the legality of the data processed until the revocation.

If you provide us with special categories of personal data pursuant to Article 9 (1) GPDR, your consent also relates to the processing of such data, Art. 9 (2) lit. b GDPR.

We collect and use the personal data that you provide to us as part of your application. These are, or can be:

 • Title
 • First name
 • Family name
 • Date of birth
 • Email address
 • Telephone number, private
 • Mobile phone number
 • Street / No.
 • Post code
 • City
 • Country
 • Cover letter
 • Curriculum vitae
 • Testimonials
 • Certificates
 • Job references
 • Internal application
 • Salary expectations
 • Current notice period
 • Information on whether a relative is/was employed by Hanwha Qcells
 • Internships
 • Average grade of the most recent certificate or degree
 • Technical interest
 • Professional experience abroad
 • Experience in photovoltaics
 • German language skills
 • English skills
 • Other language skills
 • SAP knowledge
 • PowerPoint skills
 • Word skills
 • Excel skills
 • Additional computer skills
 • IP address

This data will be stored until the application process is completed and for six months beyond, unless there is a legal need for longer storage.

The data will be deleted as soon as knowledge of it is no longer required to fulfil the purpose for which it was stored. The data will be blocked in lieu of deletion if legal or contractual retention periods prevent deletion.

The data can be used to compile statistics. However, these data are anonymised information that does not allow any conclusions to be drawn about the identity of a specific user.

 

3. Communication of data

As a matter of principle, your data will only be accessible to the group of Hanwha Qcells GmbH employees involved in the application process.

We shall only communicate your personal data to third parties if:

you have granted your explicit consent to this pursuant to Art. 6 paragraph 1 sentence 1 lit. a GDPR,

the communication is necessary pursuant to Art. 6 paragraph 1 sentence 1 lit. f GDPR for enforcing, exercising or defending legal claims and there is no reason to assume that you have a predominant, protection-worthy interest in the non-disclosure of your data, as well as

in case there is a legal obligation for the communication pursuant to Art. 6 paragraph 1 sentence 1 lit. c GDPR.

 

4. Log files

When using the Recruiting Portal, the server you use can be identified by means of the Internet protocol address (IP addresses). We store such IP addresses in log files for data security reasons within the scope of legal permissibility. Furthermore, we use IP addresses to compile general and anonymous statistics, e.g. on visitor numbers, page impressions, etc., but traceable user profiles are not created from this information.

The data processed by log files is necessary for the above purposes in order to safeguard our justified interests as well as those of third parties pursuant to Art. 6 paragraph. 1 S. 1 lit. f GDPR.

 

5. Cookies

The database uses so-called session cookies. These are small text files that are used to identify a specific computer. This allows our server to stay connected to your computer without requiring a new login for each entry. The stored data are automatically deleted after the "session" ends, e.g. after you close your browser. Permanent cookies are not used.

The data processed by cookies is necessary for the above purposes in order to safeguard our justified interests as well as those of third parties pursuant to Art. 6 paragraph. 1 S. 1 lit. f GDPR.

Most browsers accept cookies automatically. However, you can configure your browser so that no cookies are stored on your computer or an indication always appears before a new cookie is created. However, the complete deactivation of cookies can entail you not being able to use all functions of our website.

 

7. Rights of data subjects

You have the right:

pursuant to Art. 15 GDPR to request information about your personal data processed by us. In particular, you can request information about the processing purposes, the category of the recipients to whom your data has been or will be disclosed, the planned storage duration, the existence of a right to correction, deletion, restriction of the processing or objection, the existence of a right of complaint, the origin of your data, insofar as this has not been collected by us, as well as concerning the existence of an automated decision making including profiling and possibly meaningful information on its individual details;

pursuant to Art. 16 GDPR to immediately demand the correction of incorrect personal data or completion of incomplete personal data saved at us;

pursuant to Art. 17 GDPR to request your personal data we have saved be deleted;

pursuant to Art. 18 GDPR to request the restriction of processing of your personal data; pursuant to Art. 20 GDPR to receive your personal data that you have made available to us in a structured, current and machine-readable format or request the transfer to another responsible party;

pursuant to Art. 7 paragraph 3 GDPR to rescind your consent previously granted to us at any time. If you wish to exercise your right of withdrawal, you only need to send an email to datenschutz@q-cells.com. In addition, the revocation can also be sent by post to Hanwha Qcells GmbH via the address provided.

A corresponding revocation of your consent means that we may no longer continue the data processing based on this consent in future and;

to lodge a complaint to a supervisory authority pursuant to Art. 77 GDPR. As a rule, you can contact the supervisory authority of your usual place of residence or workplace or our company head office for this. The competent supervisory authority would therefore be: Saxony-Anhalt State Commissioner for Data Protection, Leiterstrasse 9, 39104 Magdeburg.

 

8. Right of objection

Insofar as your personal data is processed on the basis of justified interests pursuant to Art. 6 paragraph. 1 sentence 1 lit. f GDPR, you have the right pursuant to Art. 21 GDPR to file an objection to the processing of your personal data, insofar as there are reasons that arise from your particular situation or the objection is directed against direct advertising. In the latter case, you have a general right of objection that is implemented by us without indication of a particular situation.

If you wish to exercise your right of objection, you only need to send an email to datenschutz@q-cells.com. In addition, the objection can also be sent by post to Hanwha Qcells GmbH via the address provided.

 

9. Data security

We protect our data in accordance with current legal regulations and the state of the art with virus scanners, firewalls and other technical measures.

The use of the database is also encrypted. Please note that SSL encryption is only activated for transmissions with the database carried out via the Internet if the key symbol appears in the lower menu bar of your browser window and the address begins with httpS://www.--- .

We also utilise suitable technical and organisational security measures in order to protect your data against accidental or deliberate manipulation, partial or complete loss, destruction or against unauthorised access by third parties. Our security measures are continually improved corresponding to technological developments.

 

10. Latest version and changes to this data privacy statement

This data privacy statement is currently the up-to-date version, issued in November 2022.

It might become necessary to amend this data privacy statement as a result of further developing the application tool or on account of changed statutory or official regulations. You can call up and print out the current Data Privacy Statement at any time at WWW.Q-CELLS.DE/DATA PRIVACY.

 

II. Terms of use

Please ensure that you do not send us any file attachments containing viruses or worms.

Hanwha Qcells GmbH selects applicants irrespective of race, ethnic origin, gender, religion or belief, disability, age or sexual identity. We do not require any information that is not usable under the General Equal Treatment Act and we ask you not to provide us with such information either. Please also refrain from giving details of illnesses, pregnancy, political, philosophical or religious beliefs, membership of a trade union, defamatory or dishonourable information and, in general, information that has nothing to do with the job profile.

The information you submit to us must be truthful, accurate, complete and up-to-date and must not infringe any copyright, trademark or other intellectual property right, press law, general third party rights or ethical principles.       

 

Hanwha Qcells GmbH
Sonnenallee 17-21
OT Thalheim
06766 Bitterfeld-Wolfen 
Germany