Tel: +49 (0)3494 6699-0

E-mail: q-cells@q-cells.com

Contact

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Opdrachtnemer

Algemeen

1. Uitsluiting

1.1 Voor alle koop-, fabriek-, fabrieksleverings- en dienstcontracten tussen de firma Hanwha Qcells GmbH – hierna "Hanwha Qcells" of "de vennootschap" genaamd – en haar opdrachtnemers – hierna "opdrachtnemer" genaamd – gelden uitsluitend de onderstaande vermelde Algemene Verkoopvoorwaarden.

1.2 In tegenspraak zijnde, aanvullende of van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de opdrachtnemer worden enkel dan onderdeel van de overeenkomst als de vennootschap ze uitdrukkelijk schriftelijk erkent.

Koop-, fabrieks- en fabrieksleveringscontracten

2. Uitvoeringsdocumenten, auteursrechten en vertrouwelijkheid

2.1 De opdrachtnemer verplicht zich ertoe om informatie in tekeningen, documenten, erkenningen, voorbeelden, vervaardigingsmiddelen, modellen, datadragers enz., die hem door de vennootschap overgelaten werden, geheim te houden en niet zonder goedkeuring van de vennootschap aan derden (ook subopdrachtnemers) toegankelijk te maken, te vermenigvuldigen of voor een andere als het contractueel overeengekomen doeleinde te gebruiken. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook na het afhandelen van de overeenkomst.

2.2 De geheimhoudingsplicht volgens cijfer 2.1 geldt niet voor informatie, die openbaar bekend is of openbaar bekend wordt of de opdrachtnemer reeds bekend was zonder dat hiervoor een contractschending van de opdrachtnemer oorzakelijk is of was.

2.3 Het eigendom, de auteursrechten en alle overige rechten aan de door de vennootschap ter beschikking gestelde informatie, documenten en voorwerpen blijven bij de vennootschap. De opdrachtnemer moet de hem ter beschikking gestelde documenten en voorwerpen op zijn kosten zorgvuldig bewaren, onderhouden en verzekeren en op vraag van de vennootschap steeds terug te geven resp. te vernietigen. Een terugbehoudingsrecht, om welke reden ook, staat hem niet toe. De volledige teruggave resp. vernietiging moet schriftelijk worden verzekerd.

2.4 Het is de opdrachtnemers enkel met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de vennootschap toegestaan, op de met de vennootschap bestaande zakenrelaties in informatie- en promotiemateriaal te schrijven.

2.5 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, die de vennootschap uit de schending van één van de onder cijfer 2.1 tot 2.4 genoemde plichten ontstaat.

3. Aanbieding van de opdrachtnemer

3.1 De opdrachtnemer moet zich in de aanbieding nauwkeurig aan de aanvraag houden en in geval van afwijkingen uitdrukkelijk erop wijzen.

3.2 Kosten voor verpakking, alsook voor de tolafhandeling en de tol moeten in de aanbieding van de opdrachtnemer apart worden aangegeven.

3.3 Heeft de opdrachtnemer bezwaren tegen de gewenste wijze van uitvoering, dan moet hij dit aan de vennootschap onverwijld schriftelijk meedelen.

3.4 Aanbiedingen en kostenvoorstellen van de opdrachtnemer gebeuren gratis.

4. Bestelling van de vennootschap

4.1 Bestellingen en bestelwijzigingen van de vennootschap gebeuren schriftelijk. De inhoud van mondelinge of telefonische bestellingen en bestelwijzigingen is enkel dan bindend als deze door de vennootschap onverwijld schriftelijk bevestigd werd.

4.2 Elke bestelling en bestelwijziging van de vennootschap moet door de opdrachtnemer schriftelijk met vermelding van het volledig bewijsnummer, het procesnummer en de besteldatum worden bevestigd.

4.3 De terugnameplicht voor de verpakking richt zich volgens de wettelijke bepalingen.

5. Levering, levertermijn, leververtraging

5.1 De opdrachtnemer moet de vennootschap over de vereiste goedkeuringen en meldingsplichten voor de invoer en het bedrijven van de leveringsproducten inlichten.

5.2 De opdrachtgever moet de voor de vennootschap best geschikte transportmogelijkheden kiezen. Zoverre de klant de transportkosten draagt, moet de opdrachtnemer uit de best geschikte transportmogelijkheden de voordeligste kiezen.

5.3 Gaat afwijkend van cijfer 6 het risico reeds voor overdracht of ontvangst op de vennootschap over of heeft de vennootschap afwijkend van cijfer 8.4 reeds een aanbetaling gedaan, dan is de opdrachtnemer ertoe verplicht om de leveringsproducten op eigen kosten tegen de gebruikelijke transportrisico's te verzekeren.

5.4 Bij de levering moet een leveringsbon met vermelding van het volledig bewijsnummer, het procesnummer en de besteldatum worden gevoegd.

5.5 De overeengekomen levertermijnen zijn bindend. Normgevend voor de tijdigheid van een levering is de ontvangst bij de vennootschap of bij de door de vennootschap vermelde ontvangstplaats.

5.6 Zodra de opdrachtnemer erkent dat hij zijn contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig kan vervullen, moet hij dit aan de vennootschap onverwijld schriftelijk meedelen met vermelding van de redenen en de voorziene duur van de vertraging.

5.7 In het geval van een vertraagde levering is de vennootschap bevoegd om globale schade door de vertraging in de hoogte van 1% van de leveringswaarde per volledig afgelopen week te verlangen, max. echter 10% van de totale orderwaarde van de levering. Het claimen van een daarboven uitgaande schade blijft de vennootschap voorbehouden. De opdrachtnemer heeft het recht om de vennootschap te bewijzen dat ten gevolge van de vertraging helemaal geen of aanzienlijk weinig schade ontstaan is.

5.8 Worden de contractdiensten of delen van de contractdiensten bij of na de overdracht of de ontvangst als niet conform het contract teruggewezen, dan is de opdrachtnemer verplicht om de contractdiensten/deeldiensten op zijn kosten onverwijld af te halen. De vennootschap is bevoegd, na verstrijken van een gepaste afhaalperiode de contractdienst/deeldienst op kosten van de opdrachtnemer aan deze terug te zenden.

6. Plaats van vervulling en gevaaroverdracht

6.1 Plaats van vervulling voor alle leveringen en diensten van de opdrachtnemer is de door de vennootschap bepaalde ontvangstplaats. De gevarenoverdracht gebeurt pas met de overdracht resp. de afname van de dienst. Bij leveringen met installatie of montage gaat het gevaar op de dag van de succesvolle afname of, zoverre overeengekomen, na correcte testwerking over.

6.2 Wordt de levering of dienst bij of na overdracht of afname als niet conform het contract teruggewezen, dan gaat het gevaar pas met overdracht of afname van een levering conform het contract of dienst op de vennootschap over.

7. Eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer

Er wordt uitsluitend een eenvoudig eigendomsvoorbehoud door de opdrachtnemer erkend, echter niet een verlengde eigendomsvoorbehoud, een rekening-courantvoorbehoud of een overige bijzondere vorm van het eigendomsvoorbehoud.

8. Prijzen, factuur en betaling

8.1 De overeengekomen prijzen zijn vaste prijzen en sluiten navorderingen aller aard uit. Prijsstijgingen, om welke reden dan ook, gelden enkel dan als erkend als ze door de vennootschap schriftelijk werden bevestigd.

8.2 Facturen moeten met de volgorde van de tekst en de prijzen van de bestellingen overeenkomen en moeten aan de vennootschap na succesvolle levering/dienst met vermelding van het volledige bewijsnummer en het procesnummer worden ingediend. Eventuele extra of mindere prestaties moeten in de factuur apart worden vermeld. Niet-reglementair ingediende facturen gelden pas vanaf het tijdstip van de oprichting dan bij de vennootschap ingegaan.

8.3 Zoverre attesten over materiaalcontroles overeengekomen of noodzakelijk zijn, vormen ze een belangrijk onderdeel van de levering en moeten samen met de factuur aan de vennootschap worden gezonden.

8.4 Als niets anders is overeengekomen, gebeurt de betaling via de gebruikelijke weg binnen de 14 dagen met 2% korting of na 30 dagen netto. De betalingsperiode start vanaf het vastgelegde tijdstip, ten vroegste echter vanaf ingang van een reglementaire factuur. Gaat de factuur voor de levering of dienst in, dan begint de betalingsperiode ten vroegste met ingang van de levering of dienst conform de overeenkomst.

9. Garantie

9.1 De opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat hem alle voor de vervulling van zijn contractuele plichten belangrijke gegevens en omstandigheden, alsook het door de vennootschap bedoeld gebruik van zijn levering tijdig bekend zijn.

9.2 De opdrachtnemer garandeert dat zijn leveringen en diensten alle diensten omvatten, die voor een conform de voorschriften, veilig en economisch gebruik noodzakelijk zijn, dat ze voor het bedoeld gebruik geschikt zijn en met de stand van de wetenschap en techniek overeenkomen.

9.3 De opdrachtnemer garandeert dat het leveringsvoorwerp geen gebreken vertoont die zijn waarde of bekwaamheid beperken, de overeengekomen of gegarandeerde kwaliteit heeft en geschikt is voor het volgens het contract verondersteld gebruik. De garantie van de opdrachtnemer strekt zich ook uit op de door subopdrachtnemers vervaardigde onderdelen en hun diensten.

9.4 Komt het leveringsvoorwerp niet overeen met de bovenstaande vereisten, dan kan de vennootschap het verhelpen van het gebrek of de levering van een artikel zonder gebrek eisen, conform de wettelijke bepalingen van het contract terugtreden, de koopprijs verlagen of schadevergoeding resp. vergoeding van vergeefse uitgaven verlangen. Heeft de opdrachtgever een garantie voor de kwaliteit of houdbaarheid van het leveringsproduct overgenomen, dan kan de vennootschap daarnaast ook de vereisten uit de garantie geldend maken.

9.5 Het artikel wordt door de vennootschap na ingang resp. afname in de hem toegekomen en hem technisch mogelijke omvang op kwaliteit en volledigheid gecontroleerd. Aantonen van gebreken moeten tijdig, indien ze binnen een week per brief, telefax, e-mail of telefonisch gebeuren. De periode voor het aantonen van gebreken begint met het tijdstip waarop de vennootschap het gebrek vastgesteld heeft of zou moeten vaststellen, d.w.z. bij een open gebrek vanaf inontvangstneming van de levering, bij een verborgen gebrek vanaf ontdekking van het gebrek.

9.6 Voor de garantie-aanspraken gelden de wettelijke voorschriften inzake verjaring.

10. Kwaliteitszekering / veiligheidstechnische vereisten

10.1 De opdrachtnemer is ertoe verplicht, bij de dienstvervulling alle uniforme normen, wetten en rechtsvoorschriften, in het bijzonder de uniforme voorschriften inzake milieubescherming, gevaarlijke stoffen, gevaarlijk goed en inzake ongevallenpreventie, in acht te nemen, alsook de algemeen erkende veiligheidstechnische en werkmedische regels te respecteren.

10.2 Normen, wetten en rechtsvoorschriften zoals bedoeld in de eerste paragraaf zijn in het bijzonder de vereisten:

• van de Wet inzake toestelveiligheid (GSG),

• van de 9e verordening inzake de wet op toestelveiligheid (9e GSGV - machineverordening),

• van de 4e verordening inzake de wet op toestelveiligheid (4e GSGV - machinelawaai- informatieverordening),

• van de laagspanningsverordening, van de EMV-verordening, alsook

• de minimumvereisten van de werkmiddelgebruiks- verordening (AMBV) en

• de aan de basis liggende technische regels overeenkomstig de conformiteitsverklaring of het attest van de fabrikant conform de 9eGSGV.

Technische werkmiddelen, die geen machines zoals bedoeld in de 9e GSGV zijn, moeten in het bijzonder de kwaliteitsvereisten van de geldige voorschriften inzake ongevallenpreventie vervullen.

10.3 Indien nodig zal de opdrachtnemer een overeenkomstige kwaliteitsverzekeringsovereenkomst met de vennootschap afsluiten.

10.4 Voor machines moet een conformiteitsverklaring beschikbaar zijn, die betrekking heeft op de volledigheid van de geleverde machines van hetzelfde type inclusief extra uitrustingen. Alle machines moeten zichtbaar een CE-label dragen.

10.5 Mee te leveren zijn een gebruikershandleiding conform de telkens geldige Hanwha Qcells QM-procedureaanwijzing voor "Installatiehandboeken en -documentatie" met veiligheidstechnische instructies voor het bedienen en instandhouden en de vereiste beschrijvingen en planningsdocumenten. De gebruikershandleiding moet een gevarenbeoordeling overeenkomstig §5 ArbSchG bevatten, waaruit de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen tijdens het bedienen duidelijk moeten blijken.

10.6 Bovenstaande verplichtingen maken onderdeel uit van het contract. Worden de verplichtingen niet in acht genomen, dan geldt de overeenkomst als niet-reglementair vervuld, en de vennootschap is o.a. bevoegd, schadevergoedingsclaims volgens de wet op de productaansprakelijkheid geldend te maken.

11. Beschermrechten

11.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk ervoor dat door de levering en het gebruik van de leveringsproducten patenten, licenties of overige beschermrechten van derden niet geschonden worden, en stelt de vennootschap vrij van eventuele aanspraken van derden. De vrijstelling van de opdrachtnemer heeft betrekking op alle uitgaven en schade, die de vennootschap uit of in verband met de gebruikmaking door een derde ontstaan.

11.2 Eventuele licentietoeslagen draagt de opdrachtnemer.

12. Veiligheidsinstructies

12.1 De opdrachtnemer is verplicht, bij de levering en bij overige werkzaamheden op het werkterrein van de vennootschap de algemene veiligheidsbepalingen van Hanwha Qcells in acht te nemen.

12.2 Bij ingrepen in bestaande systemen met gevaarlijke stoffen moet telkens de actuele Hanwha Qcells procedureaanwijzing "Werken aan systemen met gevaarlijke stoffen" worden gerespecteerd.

13. Gegevensbescherming

De vennootschap is bevoegd, in overeenstemming met de nationale wet inzake gegevensbescherming alle vereiste gegevens, persoonsgebonden of zakelijk, op te slaan en te evalueren. Er vindt geen apart bericht door de vennootschap plaats. De opdrachtnemer is ertoe verplicht, gegevens over de onderneming van de vennootschap volgens de nationale wet inzake gegevensbescherming te behandelen.

14. Bevoegde rechtbank, toe te passen recht

14.1 Voor alle rechtsbetrekkingen, die tussen de vennootschap en de opdrachtnemer of zijn rechtsopvolgers ontstaan, geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van de voorschriften over de internationale goederenaankoop (VN-kooprecht) en het Duitse internationaal privaatrecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Zoverre de opdrachtnemer koopman zoals bedoeld in het Handelswetboek is, is Bitterfeld-Wolfen uitsluitend bevoegde rechtbank, hetzij dan dat een andere bevoegde rechtbank conform §40 lid 2, ZPO verplicht is voorgeschreven.

Dienstcontracten

15. Voor dienstcontracten geldende clausules

Voor contracten over het vervullen van diensten gelden de voor koop-, fabriek- en fabrieksleveringscontracten geldende cijfers 2, 3, 4, 5.5, 5.7, 8, 12, 13, 14 en 15 overeenkomstig. Overigens gelden voor contracten inzake het volbrengen van diensten de wettelijke voorschriften.

Slotbepaling

16. Verdere gelding bij gedeeltelijke vernietiging

Als een bepaling van deze voorwaarden om eender welke reden nietig zou zijn, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen hiervan onveranderd van kracht.

Download algemene verkoopvoorwaarden opdrachtnemer

Producten

1. Toepassingsbereik

De onderstaande bepalingen regelen de contractuele relaties tijdens verkoop van fotovoltaïsche modules en andere producten (hierna collectief omschreven als "goederen") tussen Hanwha Qcells GmbH (hierna omschreven als "Qcells") en onderaannemers, d.w.z. natuurlijke of juridische personen of rechtsbevoegde personenvennootschappen waarmee Qcells een zakenrelatie aangaat en die in uitoefening van een industriële of zelfstandige beroepsactiviteit handelen (hierna omschreven als "kopers"). Andere voorwaarden van de koper worden hierbij als niet van toepassing verklaard. Uitzonderingen zijn mogelijk in geval van schriftelijke toestemming van Qcells. Met het afsluiten van het contract erkent de koper deze verkoopvoor- waarden. De verkoopvoorwaarden gelden enkel tegenover ondernemers zoals bedoeld in § 310 lid 1 van het BGB [Duits burgerlijk wetboek].

2. Afsluiten van de contracten

a. Contractaanbiedingen van Qcells zijn vrijblijvend. De be- stelling door de koper is een bindende aanbieding. Contracten komen pas door de orderbevestiging of levering van de goederen door Qcells tot stand. Voor de omvang van de contractueel verschuldigde prestatie is uitsluitend de orderbevestiging van Qcells normgevend.

b. Informatie over eigenschappen en prestatiekenmerken van de goederen dienen ter illustratie en zijn niet bindend, indien niet uitdrukkelijk schriftelijk, bijvoorbeeld in de technische productbe- schrijving of de gegevensbladen, iets anders is overeengekomen. Publieke mededelingen, aanbevelingen of advertenties vormen evenmin een contractuele verklaring over de aard van de goederen. Geringe afwijkingen omtrent maat, gewicht, toestand en kwaliteit blijven voorbehouden.

c. Op afbeeldingen, tekeningen, calculaties en overige docu- menten – ook in elektronische vorm – behoudt Qcells zich het eigendomsen auteursrecht voor. Dit geldt in het bijzonder voor documenten die als "vertrouwelijk" zijn omschreven. Voor het doorgeven ervan aan derden heeft de koper de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Qcells nodig.

d. Wijzigingen behoudt Qcells zich ook voor na het verzenden van een orderbevestiging, voor zover deze wijzigingen noch in strijd zijn met de orderbevestiging, noch met de specificatie van de koper. De koper zal de wijzigingen die door Qcells worden voorgesteld accepteren voor zover deze redelijk zijn.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Qcells is overeengekomen, is het volgende van toepassing: De prijzen zijn af fabriek exclusief de geldige wettelijke btw, evenals de toepasselijke transportkosten. De koper is ertoe verplicht om 100 % van de overeengekomen aanschafprijs inclusief alle bijkomende kosten bij vooruitbetaling te voldoen. De koper heeft een betaling slechts tijdig verricht wanneer het te betalen bedrag vóór het verstrijken van de betalingstermijn op de rekening van Qcells is ontvangen. Komt de koper in betalingsverzuim, dan is Qcells bevoegd om wettelijke achterstandsrentes in rekening te brengen. Kan Qcells een hogere schade door verzuim aantonen, dan is deze bevoegd om dit geldend te maken.

b. Qcells behoudt zich het recht voor om bij contracten met een overeengekomen levertijd van meer dan drie maanden de prijzen overeenkomstig de na het afsluiten van de overeenkomst ontstane prijsstijgingen op basis van meerkosten voor personeel, transport- en opslagkosten, de nieuwe introductie of wijziging van belastingen of materiaalprijsstijgingen aan te passen. Deze prijsstijging is echter uitsluitend toegestaan indien de prijs met niet meer dan 5 % van de overeengekomen prijs verhoogd wordt.

c. Zijn er deelbetalingen overeengekomen, dan moet de volledige resterende schuld – zonder rekening te houden met de betaaldatum van mogelijke wissels – onmiddellijk worden betaald als de koper met minstens twee op elkaar volgende percentages geheel of gedeeltelijk in verzuim geraakt en het bedrag waarmee hij achterstallig is, minstens een tiende van de overeengekomen koopprijs bedraagt.

d. Verrekenings- of terughoudingsrechten komen de koper enkel toe als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld zijn, onbestreden en door Qcells erkend zijn.

4. Levering

a. Leveringstermijnenenperiodenwordenvooriederebestelling schriftelijk overeengekomen tussen de koper en Qcells. Leveringsperioden starten bij het afsluiten van het contract anders is overeengekomen met Qcells. Worden achteraf schriftelijk wijzigingen aan het contract overeengekomen, is het mogelijk ook nodig om een nieuwe leverdatum of periode overeen te komen.

b. Het naleven van overeengekomen perioden voor de levering veronderstelt het tijdig en reglementair vervullen van de verplichtingen van de koper.

c. Indien de koper achterloopt met een betaling of een andere essentiële contractuele verplichting niet nakomt, behoudt Qcells het recht voor de respectievelijke levering(en) te beëindigen.

d. Heeft Qcells vertraging met de levering van goederen is de aansprakelijkheid voor elke afgelopen volle week vertraging beperkt tot 0,5 % van de factuurwaarde (excl. btw) van de betreffende vertraagde leveringen, in het totaal echter maximaal 5 % van de factuurwaarde van de betreffende vertraagde leveringen. Deze boete geeft het enige rechtsmiddel van de koper met betrekking tot dit verzuim weer.

e. Leveringen moeten ook in ontvangst worden genomen als ze onbelangrijke gebreken vertonen.

f. Deelleveringen zijn toegestaan voor zover deze redelijkerwijze van de koper kunnen worden verwacht.

g. Indien de koper in betalingsverzuim raakt heeft Qcells het recht om vergoeding voor de ontstane schade te verlangen; met ingang van het verzuim gaat het risico van het toevallige verlies of verslechtering op de koper over.

h. De leveringstermijn wordt op passende wijze verlengd in geval van maatregelen in het kader van arbeidsconflicten alsook in geval van het optreden van onvoorziene belemmeringen waarop Qcells geen invloed heeft, voor zover deze belemmeringen een aanzienlijke invloed hebben op de voltooiing of de levering van de goederen (bv. oorlog, oorlogsdreiging, pandemieën, overheidsinterventies met inbegrip van monetaire en handels- politieke maatregelen). Dit geldt ook indien de omstandigheden zich voordoen bij onderleveranciers (bijvoorbeeld brand, tekort aan grondstoffen, werkonderbreking door een pandemie, energietekort en andere operationele verstoringen waarvoor Qcells niet verantwoordelijk is). Qcells zal de koper onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele belemmeringen van voornoemde aard. Indien de hierdoor veroorzaakte vertragingen in de levering langer dan korte tijd aanhouden, hebben beide partijen het recht zich uit het contract terug te trekken. In dat geval verbindt Qcells zich ertoe om de koper de eventueel reeds geleverde tegenprestatie te vergoeden. De koper kan zich echter alleen uit het contract terugtrekken als Qcells niet binnen een termijn van een week verklaart of hij van plan is zich uit het contract terug te trekken of binnen twee weken te leveren.

5. Overdracht van risico

a. Het risico gaat op de koper over als de goederen worden verzonden of opgehaald.

b. De koper is ertoe verplicht om de door Qcells geleverde goederen op het moment van de levering aan te nemen.

c. De levering gebeurt EXW (Incoterms 2010), tenzij uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is.

d. De aansprakelijkheid van Qcells voor vertragingen van de leveringen als gevolg van transport van de goederen is uitgesloten.

6. Eigendomsvoorbehoud

a. Tot en met het vervullen van alle vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant), die Qcells uit rechts- grond tegenover de koper nu of toekomstig toekomen, blijven de goederen eigendom van Qcells. Verwerking of aanpassing gebeuren steeds voor Qcells als fabrikant, echter zonder verplichtingen voor Qcells. Vervalt het eigendom van Qcells door verbinding, dan wordt reeds nu overeengekomen dat het eigendom van de koper op de uniforme materiële activa conform aandeel (factuurwaarde) op Qcells overgaat. De koper bewaart het (mede-)eigendom van Qcells gratis. Goederen waar Qcells (mede-)eigenaar van is, worden hieronder omschreven als voorbehoudsgoederen.

b. De koper heeft het recht om de voorbehoudsgoederen in reglementair bedrijfsverkeer te verwerken en te verkopen zolang hij niet in verzuim is. Verpandingen of zekerhedenoverdrachten zijn niet toegestaan. De uit een doorverkoop of overige rechtsgrond met betrekking tot de voorbehoudsgoederen ontstane vorderin- gen (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant) staat de koper reeds nu veiligheidshalve in volle omvang aan Qcells af. Qcells machtigt de koper hiermee herroepbaar, de aan Qcells afgestane vorderingen voor diens factuur in eigen naam te innen.

c. Indien derden toegang hebben tot de voorbehoudsgoede- ren dient de koper deze derden op de eigendomsrechten van Qcells te wijzen en Qcells onverwijld inlichten. Kosten en schade draagt de koper.

d. In geval van gedrag van de koper dat in strijd is met de overeen- komst, in het bijzonder bij betalingsverzuim, is Qcells gerechtigd de overeenkomst te beëindigen of zich hieraan te onttrekken en de artikelen terug te eisen. Qcells is na terugname van de goederen bevoegd deze te verkopen, en de opbrengst van een dergelijke verkoop zal worden verrekend met de verplichtingen van de koper, met aftrek van de gepaste verkoopkosten.

e. Overstijgt de waarde van de vorderingen alle voor Qcells bestaande zekerheden met meer dan 10 %, dan zal Qcells op vraag van de koper zekerheden naar keuze van Qcells vrijgeven.

7. Contractueel pandrecht

Qcells heeft uit hoofde van vorderingen als gevolg van de contractrelatie met de koper een contractueel pandrecht op de op basis van de contractrelaties in haar bezit geraakte voorwer- pen. Het contractueel pandrecht kan ook wegens vorderingen uit vroeger uitgevoerde werken, vervangleveringen en overige diensten geldend worden gemaakt, zoverre ze met het contractonderwerp in verband staat. Voor overige vereisten tegen de koper geldt het contractueel pandrecht uitsluitend voor zover deze onbestreden of gerechtelijk vastgesteld zijn.

8. Garantie

a. Degarantiegeldtvooreenperiodevantweejaarvanaflevering van de goederen. In geval van een foutieve levering is Qcells naar eigen goeddunken ertoe verplicht, ofwel de schade te repareren, ofwel niet-defecte goederen te leveren. Indien de defecte goederen niet gerepareerd of vervangen worden is de koper gerechtigd de wettelijke garantierechten geldend te maken (vermindering van de aankoopprijs of herroeping van de overeenkomst met betrekking tot de defecte goederen). De koper is ertoe verplicht om de defecte goederen terug te sturen naar Qcells, tenzij Qcells uitdrukkelijk anders heeft opgedragen. Qcells draagt de noodzakelijke kosten voor een dergelijke retourzending indien vereist door de toepasselijke dwingende wetgeving. De geretourneerde goederen worden eigendom van Qcells, op voorwaarde dat de partijen niet anders zijn overeengekomen of geen andere bepaling wordt voorgeschreven door een toepasselijke dwingende wet. De koper moet een schriftelijke bevestiging van Qcells verkrijgen alvorens de goederen terug te sturen.

b. Als kwaliteit van de goederen gelden uitsluitend de eigen- schappen zoals vermeld in de technische productbeschrijving of de gegevensbladen. Publieke mededelingen, aanbevelingen of advertenties bevatten geen bindende beschrijving van de overeengekomen kwaliteit van de goederen.

c. In deze paragraaf wordt noch een "kwaliteitsgarantie" zoals bedoeld in § 443 BGB afgegeven, noch de "acceptatie van een garantie" zoals bedoeld in § 276 BGB met betrekking tot de goederen.

d. Het claimen van gebrekevorderingen van de koper veronderstelt dat deze zijn verplichtingen conform § 377 HGB [Duitse Wetboek van Koophandel] inzake onderzoeks- en defectmeldingen reglementair is nagekomen.

e. Verdere vorderingen door de koper worden uitgesloten, in het bijzonder op basis van volgschade, die door de gebreken werden veroorzaakt, verondersteld dat deze niet op basis van het niet naleven van gegarandeerde specificaties werden veroorzaakt.

9. Overige aansprakelijkheid

a. Aanspraken op schadevergoeding van de koper, ongeacht de rechtsgrondslag, zijn overigens uitgesloten. Dit geldt niet in gevallen van opzet, grove nalatigheid en bij schending van belangrijke contractuele verplichtingen. De schadevergoeding voor het schenden van belangrijke contractuele verplichtingen is beperkt tot de contracttypische voorzienbare schade. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper is met de bovenstaande regels niet verbonden.

b. Mocht de koper de goederen verkopen, aanpassen of met andere goederen verbinden, dan stelt hij Qcells in de interne relatie van productaansprakelijkheidsvereisten van derden vrij, voor zover de koper verantwoordelijk is voor de fouten die de aansprakelijkheid activeren.

c. Een wijziging van de goederen, evenals iedere aanduiding die als oorspronkelijk bewijs van herkomst van de koper of derden kan worden beschouwd zijn niet toegestaan.

10. Beperking van aansprakelijkheid

De in deze verkoopvoorwaarden geregelde aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen gelden niet voor

i. schade die voortvloeit uit het verlies van leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid die zijn gebaseerd op een opzettelijke of nalatige schending van de plicht van Qcells of een opzettelijke of nalatige schending van de plicht van zijn wettelijke agenten of zijn plaatsvervangende agenten,

ii. overige schade, die op een ernstig nalatig plichtsverzuim van Qcells of op een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Qcells berust,

iii. gevallen van aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet of het geval van overname van een garantie.

11. Herroepings- en opzegrecht

Qcells heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

i. er een aanvraag is gedaan om faillissementsprocedures over het vermogen van de koper te openen,

ii. bekend wordt dat de koper bij het afsluiten van het contract als niet kredietwaardig werd geclassificeerd,

iii. de koper met zijn bedrijf stopt, of

iv. er een andere belangrijke reden is dat een opzegging of herroeping gerechtvaardigd is. Een dergelijke reden zou bijvoorbeeld schending van essentiële contractuele verplichtingen zijn. Bij vaste leveringscontracten wordt het herroepingsrecht vervangen door het recht op buitengewone onmiddellijke opzegging.

12. Salvatorische clausule, plaats van vervulling, bevoegde rechtbank, schriftelijke vorm

a. Indienonderdelenvandeverkoopvoorwaardenongeldigzijnof in strijd zijn met het geldend recht, dan blijven de overige clausules hiervan onaangetast.

b. Plaats van vervulling en bevoegde rechtbank van Hanwha Qcells GmbH is Bitterfeld-Wolfen. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan het Duitse recht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten wordt uitgesloten.

Download algemene verkoopvoorwaarden producten