Algemene bedrijfsvoorwaarden

Bedrijfsverkoop panelen en componenten

1. TOEPASSINGSBEREIK

De onderstaande bepalingen regelen de contractuele relaties tijdens verkoop van solar panelen (en evt. bijbehorende solar componenten) tussen Hanwha Q CELLS GmbH (hierna omschreven als "Q CELLS") en ondernemers, d.w.z. natuurlijke of juridische personen of rechtsbevoegde personenvennootschappen waarmee een zakenrelatie wordt aangegaan en die in uitoefening van een industriële of zelfstandige beroepsactiviteit handelen (hierna omschreven als "Koper"). Andere voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing. Uitzonderingen zijn mogelijk bij schriftelijke toestemmingsverklaring van Q CELLS. Met het afsluiten van het contract herkent de koper deze verkoopvoorwaarden. De verkoopvoorwaarden gelden enkel tegenover ondernemers zoals bedoeld in § 310 lid 1 BGB.

2. Contract afsluiten

a) Contractaanbiedingen van Q CELLS zijn vrijblijvend. De bestelling door de koper is een bindende aanbieding. Contracten komen pas door de orderbevestiging of levering van Q CELLS tot stand. Voor de omvang van de contractueel verschuldigde prestatie is uitsluitend de orderbevestiging van Q CELLS normgevend.

b) Informatie over eigenschappen en prestatiekenmerken van de goederen dienen ter illustratie en zijn niet bindend, indien niet uitdrukkelijk schriftelijk, bijvoorbeeld in de technische productbeschrijving of de gegevensbladen, iets anders is overeengekomen. Eveneens zijn publieke mededelingen, aanprijzingen of promotie geen kwaliteitsgegevens van het artikel conform de overeenkomst. Geringe afwijkingen van gegevens omtrent maat, gewicht, toestand en kwaliteit blijven voorbehouden.

c) Op afbeeldingen, tekeningen, calculaties en overige documenten – ook in elektronische vorm – behoudt Q CELLS zich het eigendoms- en auteursrecht voor. Dit geldt in het bijzonder voor dergelijke documenten, die als "vertrouwelijk" zijn omschreven. Voor het doorgeven ervan aan derden heeft de koper de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Q CELLS nodig.

d) Wijzigingen behoudt Q CELLS zich ook voor na het verzenden van een orderbevestiging, zoverre deze wijzigingen noch in strijd zijn met de orderbevestiging, noch met de specificatie van de koper. De koper zal zijn mening geven over daarboven uitgaande voorstellen van Q CELLS, zoverre deze voor de koper van toepassing zijn.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

a) De prijzen zijn te verstaan af fabriek excl. de geldige wettelijke btw, alsook de ontstane transportkosten. De koper is ertoe verplicht om 100 % van de overeengekomen koopprijs inclusief alle bijkomende kosten bij vooruitbetaling te voldoen. Komt de koper in betalingsverzuim, dan is Q CELLS bevoegd om wettelijke achterstandsrentes te eisen. Kan Q CELLS een hogere schade door verzuim aantonen, dan is deze bevoegd om dit geldend te maken.

b) Q CELLS behoudt zich het recht voor om bij contracten met een overeengekomen levertijd van meer dan drie maanden de prijzen overeenkomstig de na het afsluiten van de overeenkomst ontstane prijsstijgingen op basis van meerkosten voor personeel, transport- en opslagkosten, de nieuwe introductie of wijziging van belastingen of materiaalprijsstijgingen aan te passen. Deze prijsstijging is echter enkel tot een stijging met maximaal 5% van de overeengekomen prijs toegestaan.

c) Zijn er deelbetalingen overeengekomen, dan moet de volledige resterende schuld – zonder rekening te houden met de betaaldatum van mogelijke wissels – onmiddellijk worden betaald als de koper met minstens twee op elkaar volgende percentages geheel of gedeeltelijk in verzuim geraakt en het bedrag waarmee hij achterstallig is, minstens een tiende van de overeengekomen koopprijs bedraagt.

d) Verrekenings- of terughoudingsrechten komen de koper enkel toe als dier tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbestreden en door Q CELLS erkend zijn.

4. Levering

a) Leveringstermijnen en leveringsperioden worden schriftelijk tussen de koper en Q CELLS met betrekking tot het order overeengekomen. Leveringsperioden starten bij het afsluiten van het contract. Worden achteraf schriftelijk wijzigingen aan het contract overeengekomen, dan moet indien vereist op hetzelfde moment een nieuwe leveringsdatum of een nieuwe leveringsperiode worden overeengekomen.

b) Het naleven van overeengekomen perioden voor de levering veronderstelt het tijdig en reglementair vervullen van de verplichtingen van de koper.

c) Heeft Q CELLS vertraging met de levering van solar panelen (en evt. daartoe behorende solar componenten), dan is de aansprakelijkheid voor elke afgelopen volle week vertraging beperkt tot een half procent van de factuurwaarde van de betreffende vertraagde leveringen, in het totaal echter max. vijf procent van de factuurwaarde van de betreffende vertraagde leveringen. Deze straf geeft het enige rechtsmiddel van de koper met betrekking tot dit verzuim weer.

d) Leveringen moeten ook in ontvangst worden genomen als ze onbelangrijke gebreken vertonen.

e) Deelleveringen zijn toegestaan, zoverre ze door de koper worden verwacht.

f) Geraakt de koper in crediteursverzuim, dan heeft Q CELLS het recht om vergoeding voor de ontstane schade te verlangen; met ingang van het crediteursverzuim gaat het risico van de toevallige verslechtering en de toevallige teloorgang op de koper over.

5. Risico-overdracht

a) Het gevaar gaat op de koper over als de goederen werden verzonden.

b) De koper is ertoe verplicht om de door Q CELLS geleverde goederen op de dag van de levering aan te nemen.

c) De levering gebeurt EXW (Incoterms 2010).

d) De aansprakelijkheid van Q CELLS voor vertragingen van de leveringen omwille van transportredenen van de goederen is uitgesloten.

6. Eigendomsvoorbehoud

a) Tot en met het vervullen van alle vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant), die Q CELLS uit rechtsgrond tegenover de koper nu of toekomstig toekomen, blijft het geleverde artikel eigendom van Q CELLS. Verwerking of omvorming gebeuren steeds voor Q CELLS als fabrikant, echter zonder verplichtingen voor haar. Vervalt het eigendom van Q CELLS door verbinding, dan wordt reeds nu overeengekomen dat het eigendom van de koper op de uniforme materiële activa conform aandeel (factuurwaarde) op Q CELLS overgaat. De koper bewaart het (mede-)eigendom van Q CELLS gratis. Goederen waar Q CELLS (mede-)eigenaar van is, worden hieronder omschreven als voorbehoudsgoederen.

b) De koper heeft het recht om de voorbehoudsgoederen in reglementair bedrijfsverkeer te verwerken en te verkopen zolang hij niet in verzuim is. Verpandingen of zekerhedenoverdrachten zijn niet toegestaan. De uit een doorverkoop of overige rechtsgrond met betrekking tot de voorbehoudsgoederen ontstane vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courrant) staat de koper reeds nu veiligheidshalve in volle omvang aan Q CELLS af. Q CELLS machtigt de koper hiermee herroepbaar, de aan Q CELLS afgestane vorderingen voor diens factuur in eigen naam in te trekken. Deze machtiging tot intrekking kan enkel worden herroepen als de koper zijn betalingsverplichtingen niet reglementair nakomt.

c) Bij ingrijpen van derden op de voorbehoudsgoederen zal de koper op het eigendom van Q CELLS wijzen en deze onverwijld inlichten. Kosten en schade draagt de koper.

d) Q CELLS is bevoegd, bij gedrag van de koper dat in strijd is met de overeenkomst, in het bijzonder bij betalingsverzuim, van de overeenkomst terug te treden en de artikelen terug te eisen. Q CELLS is na terugname van de goederen tot beoordeling ervan bevoegd, de inning moet op de verplichtingen van de koper – min gepaste verwerkingskosten – worden aangerekend.

e) Overstijgt de waarde alle voor Q CELLS bestaande zekerheden de bestaande vorderingen aanhoudend met meer dan 10%, dan zal Q CELLS op vraag van de koper zekerheden naar keuze van Q CELLS vrijgeven.

7. Contractueel pandrecht

Q CELLS staat wegens haar vorderingen uit de contractrelatie met de koper een contractueel pandrecht toe op de op basis van de contractrelaties in haar bezit geraakte voorwerpen. Het contractueel pandrecht kan ook wegens vorderingen uit vroeger uitgevoerde werken, vervangleveringen en overige diensten geldend worden gemaakt, zoverre ze met het contractonderwerp in verband staat. Voor overige vereisten tegen de koper geldt het contractueel pandrecht enkel, zoverre deze onbestreden of gerechtelijk vastgesteld zijn.

8. Garantie

a) De garantie geldt voor een periode van twee jaar vanaf levering van de solar panelen (alsook evt. daartoe behorende solar componenten). In geval van een foutieve levering is Q CELLS naar eigen goeddunken ertoe verplicht, ofwel de schade te repareren, ofwel niet defecte solar panelen (alsook evt. daartoe behorende solar componenten) te leveren. In geval van een niet geslaagde vervanglevering of reparatie kan de koper zijn wettelijke garantierechten geldend maken (mindering van de koopprijs of terugtreden met het oog op de gebrekkige solar panelen en evt. daartoe behorende solar componenten). De koper is ertoe verplicht om de defecte solar panelen terug te sturen naar Q CELLS. Q CELLS draagt de kosten voor deze levering.

b) Als kwaliteit van de goederen gelden in principe enkel de eigenschappen als overeengekomen, die van de technische productbeschrijving resp. het datablad uitgaan. Publieke mededelingen, aanprijzingen of promotie bevatten geen bindende beschrijving van de overeengekomen kwaliteit van de goederen.

c) In deze paragraaf wordt noch een "kwaliteitsgarantie" met betrekking tot de solar panelen of evt. daartoe behorende solar componenten zoals bedoeld in § 443 BGB afgegeven, noch de "Acceptatie van een garantie" zoals bedoeld in § 276 BGB.d) Het claimen van gebrekevorderingen van de koper veronderstelt dat deze zijn conform § 377 HGB geschuldigde onderzoeks- en defectmeldingen reglementair nagekomen is.e) Verdere vorderingen door de koper worden uitgesloten, in het bijzonder dergelijke op basis van volgschade, die door gebreken werden veroorzaakt, verondersteld dat deze niet op basis van het niet naleven van gegarandeerde specificaties werden veroorzaakt.f) Moet de koper de geleverde goederen in gewijzigde vorm of na combinatie van deze met andere goederen verkopen, dan bevrijdt de koper Q CELLS intern van productaansprakelijkheidseisen van derden, verondersteld dat de koper voor de fouten verantwoordelijk is, die de aansprakelijkheid heeft veroorzaakt.

9. Overige aansprakelijkheid

a) Aanspraken op schadevergoeding van de koper, om het even om welke rechtsgrond, zijn overigens uitgesloten. Dit geldt niet in gevallen van opzettelijkheid, grove nalatigheid en bij schending van belangrijke contractuele verplichtingen. De schadevergoeding voor het schenden van belangrijke contractuele verplichtingen is beperkt tot de contracttypische voorzienbare schade. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper is met de bovenstaande regels niet verbonden.

b) Verkoopt de koper de geleverde goederen, wijzigt of verbindt hij deze met andere goederen, dan stelt hij Q CELLS in de interne relatie van productaansprakelijkheidsvereisten van derden vrij, zoverre de koper verantwoordelijk is voor de fouten die de aansprakelijkheid activeren.c) Een wijziging van de goederen en elke aanduiding, die als oorspronkelijk teken van de koper of een derde persoon gelden, zijn niet toegestaan.

10. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De in deze verkoopvoorwaarden geregelde aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen gelden niet voor:

(i) schade uit het schenden van het leven, het lichaam of de gezondheid, die op een nalatig plichtsverzuim van Q CELLS of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Q CELLS berust,

(ii) overige schade, die op een ernstig nalatig plichtsverzuim van Q CELLS of op een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Q CELLS berust,

(iii) gevallen van aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet of

(iv) het geval van overname van een garantie.

11. Terugtredings- en opzegrecht

a) Q CELLS heeft het recht, geheel of gedeeltelijk terug te treden van het contract, als:

(i) het openen van de insolventieprocedure over het vermogen van de koper aangevraagd wordt,

(ii) bekend wordt dat de koper bij het afsluiten van het contract als niet kredietwaardig werd geclassificeerd of

(iii) de koper zijn bedrijf stopt.

b) Bij permanent leveringsrelaties treedt op de plaats van het terugtredingsrecht het recht op buitengewone onmiddellijke opzegging.

12. Salvatorische clausule, plaats van vervulling, bevoegde rechtbank

a) Als onderdelen van de verkoopvoorwaarden ongeldig zijn of in strijd zijn met het geldend recht, dan blijven de overige clausules hiervan onaangetast.

b) Plaats van vervulling en bevoegde rechtbank van de Hanwha Q CELLS GmbH is Bitterfeld-Wolfen. Deze verkoopvoorwaarden zijn onderhevig aan het Duitse recht. De toepassing van het VN-kooprecht wordt uitgesloten.

13. Geschillenbeslechtingsprocedure

We nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragedienst.

Download Algemene Verkoopvoorwaarden industriële verkoop panelen en componenten

Industrieel verkoop cellen

1. TOEPASSINGSBEREIK

De onderstaande bepalingen regelen de contractuele relaties tijdens de verkoop van zonnecellen tussen Hanwha Q CELLS GmbH (hierna omschreven als "Q CELLS") en ondernemers, d.w.z. natuurlijke of juridische personen of rechtsbevoegde personenvennootschappen waarmee een zakenrelatie wordt aangegaan en die in uitoefening van een industriële of zelfstandige beroepsactiviteit handelen (hierna omschreven als "Koper"). Andere voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing. Uitzonderingen zijn mogelijk bij schriftelijke toestemmingsverklaring van Q CELLS. Met het afsluiten van het contract herkent de koper deze verkoopvoorwaarden. De verkoopvoorwaarden gelden enkel tegenover ondernemers zoals bedoeld in § 310 lid 1 BGB.

2. Contract afsluiten

a) Contractaanbiedingen van Q CELLS zijn vrijblijvend. De bestelling door de koper is een bindende aanbieding. Contracten komen pas door de orderbevestiging of levering van Q CELLS tot stand. Voor de omvang van de contractueel verschuldigde prestatie is uitsluitend de orderbevestiging van Q CELLS normgevend.

b) Informatie over eigenschappen en prestatiekenmerken van de goederen dienen ter illustratie en zijn niet bindend, indien niet uitdrukkelijk schriftelijk, bijvoorbeeld in de technische productbeschrijving of de gegevensbladen, iets anders is overeengekomen. Eveneens zijn publieke mededelingen, aanprijzingen of promotie geen kwaliteitsgegevens van het artikel conform de overeenkomst. Geringe afwijkingen van gegevens omtrent maat, gewicht, toestand en kwaliteit blijven voorbehouden.

c) Op afbeeldingen, tekeningen, calculaties en overige documenten – ook in elektronische vorm – behoudt Q CELLS zich het eigendoms- en auteursrecht voor. Dit geldt in het bijzonder voor dergelijke documenten, die als "vertrouwelijk" zijn omschreven. Voor het doorgeven ervan aan derden heeft de koper de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Q CELLS nodig.

d) Wijzigingen behoudt Q CELLS zich ook voor na het verzenden van een orderbevestiging, zoverre deze wijzigingen noch in strijd zijn met de orderbevestiging, noch met de specificatie van de koper. De koper zal zijn mening geven over daarboven uitgaande voorstellen van Q CELLS, zoverre deze voor de koper van toepassing zijn.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

a) De prijzen zijn te verstaan af fabriek excl. de geldige wettelijke btw, alsook de ontstane transportkosten. De koper is ertoe verplicht om 100% van de overeengekomen koopprijs inclusief alle bijkomende kosten bij vooruitbetaling te voldoen. Komt de koper in betalingsverzuim, dan is Q CELLS bevoegd om wettelijke achterstandsrentes te eisen. Kan Q CELLS een hogere schade door verzuim aantonen, dan is deze bevoegd om dit geldend te maken.

b) Q CELLS behoudt zich het recht voor om bij contracten met een overeengekomen levertijd van meer dan drie maanden de prijzen overeenkomstig de na het afsluiten van de overeenkomst ontstane prijsstijgingen op basis van meerkosten voor personeel, transport- en opslagkosten, de nieuwe introductie of wijziging van belastingen of materiaalprijsstijgingen aan te passen. Deze prijsstijging is echter enkel tot een stijging met maximaal 5% van de overeengekomen prijs toegestaan.

c) Zijn er deelbetalingen overeengekomen, dan moet de volledige resterende schuld – zonder rekening te houden met de betaaldatum van mogelijke wissels – onmiddellijk worden betaald als de koper met minstens twee op elkaar volgende percentages geheel of gedeeltelijk in verzuim geraakt en het bedrag waarmee hij achterstallig is, minstens een tiende van de overeengekomen koopprijs bedraagt.

d) Verrekenings- of terughoudingsrechten komen de koper enkel toe als dier tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbestreden en door Q CELLS erkend zijn.

4. Levering

a) Leveringstermijnen en leveringsperioden worden schriftelijk tussen de koper en Q CELLS met betrekking tot het order overeengekomen. Leveringsperioden starten bij het afsluiten van het contract. Worden achteraf schriftelijk wijzigingen aan het contract overeengekomen, dan moet indien vereist op hetzelfde moment een nieuwe leveringsdatum of een nieuwe leveringsperiode worden overeengekomen.

b) Het naleven van overeengekomen perioden voor de levering veronderstelt het tijdig en reglementair vervullen van de verplichtingen van de koper.

c) Heeft Q CELLS vertraging met de levering van zonnecellen, dan is de aansprakelijkheid voor elke afgelopen volle week vertraging beperkt tot een half procent van de factuurwaarde (zonder btw) van de betreffende vertraagde leveringen, in het totaal echter max. vijf procent van de factuurwaarde van de betreffende vertraagde leveringen. Deze straf geeft het enige rechtsmiddel van de koper met betrekking tot dit verzuim weer.

d) Leveringen moeten ook in ontvangst worden genomen als ze onbelangrijke gebreken vertonen.

e) Deelleveringen zijn toegestaan, zoverre ze door de koper worden verwacht.

f) Geraakt de koper in crediteursverzuim, dan heeft Q CELLS het recht om vergoeding voor de ontstane schade te verlangen; met ingang van het crediteursverzuim gaat het risico van de toevallige verslechtering en de toevallige teloorgang op de koper over.

5. Risico-overdracht

a) Het gevaar gaat op de koper over als de goederen werden verzonden of opgehaald. Op vraag en kosten van de koper worden leveringen tegen de gebruikelijke transportrisico's verzekerd.

b) De koper is ertoe verplicht om de door Q CELLS ter beschikking gestelde goederen ten laatste 8 dagen na de beschikbaarstelling aan te nemen.

c) De levering gebeurt EXW (Incoterms 2000).

6. Eigendomsvoorbehoud

a) Tot en met het vervullen van alle vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant), die Q CELLS uit elke rechtsgrond tegenover de koper nu of toekomstig toekomen, blijft het geleverde goederen eigendom van Q CELLS. Verwerking of omvorming gebeuren steeds voor Q CELLS als fabrikant, echter zonder verplichtingen voor haar. Vervalt het eigendom van Q CELLS door verbinding, dan wordt reeds nu overeengekomen dat het eigendom van de koper op de uniforme materiële activa conform aandeel (factuurwaarde) op Q CELLS overgaat. De koper bewaart het (mede-)eigendom van Q CELLS gratis. Goederen waar Q CELLS (mede-)eigenaar van is, worden hieronder omschreven als voorbehoudsgoederen.

b) De koper heeft het recht om de voorbehoudsgoederen in reglementair bedrijfsverkeer te verwerken en te verkopen zolang hij niet in verzuim is. Verpandingen of zekerhedenoverdrachten zijn niet toegestaan. De uit een doorverkoop of overige rechtsgrond met betrekking tot de voorbehoudsgoederen ontstane vorderingen (inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courrant) staat de koper reeds nu veiligheidshalve in volle omvang aan Q CELLS af. Q CELLS machtigt de koper hiermee herroepbaar, de aan Q CELLS afgestane vorderingen voor diens factuur in eigen naam in te trekken. Deze machtiging tot intrekking kan enkel worden herroepen als de koper zijn betalingsverplichtingen niet reglementair nakomt.

c) Bij ingrijpen van derden op de voorbehoudsgoederen zal de koper op het eigendom van Q CELLS wijzen en deze onverwijld inlichten. Kosten en schade draagt de koper.

d) Q CELLS is bevoegd, bij gedrag van de koper dat in strijd is met de overeenkomst, in het bijzonder bij betalingsverzuim, van de overeenkomst terug te treden en de artikelen terug te eisen. Q CELLS is na terugname van de goederen tot beoordeling ervan bevoegd, de inning moet op de verplichtingen van de koper – min gepaste verwerkingskosten – worden aangerekend.

e) Overstijgt de waarde alle voor Q CELLS bestaande zekerheden de bestaande vorderingen aanhoudend met meer dan 10%, dan zal Q CELLS op vraag van de koper zekerheden naar keuze van Q CELLS vrijgeven.

7. Contractueel pandrecht

Q CELLS staat wegens haar vorderingen uit de contractrelatie met de koper een contractueel pandrecht toe op de op basis van de contractrelaties in haar bezit geraakte voorwerpen. Het contractueel pandrecht kan ook wegens vorderingen uit vroeger uitgevoerde werken, vervangleveringen en overige diensten geldend worden gemaakt, zoverre ze met het contractonderwerp in verband staat. Voor overige vereisten tegen de koper geldt het contractueel pandrecht enkel, zoverre deze onbestreden of gerechtelijk vastgesteld zijn.

8. Garantie

a) In geval van een foutieve levering is Q CELLS naar eigen goeddunken ertoe verplicht, ofwel de schade te repareren, ofwel niet defecte zonnecellen te leveren. In geval van een niet geslaagde vervanglevering of reparatie kan de koper zijn wettelijke garantierechten geldend maken (mindering van de koopprijs of terugtreden met het oog op de gebrekkige zonnecellen). De koper is ertoe verplicht om de defecte zonnecellen terug te sturen naar Q CELLS. Q CELLS draagt de kosten voor deze levering.

b) Als kwaliteit van de goederen gelden in principe enkel de eigenschappen als overeengekomen, die van de technische productbeschrijving resp. het datablad uitgaan. Publieke mededelingen, aanprijzingen of promotie bevatten geen bindende beschrijving van de overeengekomen kwaliteit van de goederen.

c) De geleverde zonnecellen moeten van dergelijke kwaliteit zijn dat ze voor een periode van 10 jaar minstens 90% van de prestatie volbrengen, die voor elk celtype in het gegevensblad en de technische productbeschrijving gespecifieerd is (minimum prestatie). De in de productbeschrijving gespecifieerde waarden stellen 100% van de minimale prestatie bij aanname van een correct transport, een correcte opslag, verwerking en hantering voor.

d) De kwaliteit van de zonncellen maken de verdere verwerking ervan in panelen mogelijk overeenkomstig de beste werkwijzen en de nieuwste technologie en overeenkomstig de standaard tolerantiewaarden, die in deze branche gebruikelijk zijn.

e) Als er bij de panelen afwijkingen met het oog op breukschade en de prestatie tijdens de verdere verwerking optreden, die de in deze branche gebruikelijke standaard tolerantiewaarden voor vergelijkbare zonnecellen overstijgen, heeft Q CELLS het recht, tegenover de koper aan te tonen dat resultaten binnen de tolerantiewaarden kunnen worden behaald. De koper moet een richtwaarde (benchmark) voor beste procedure voor de verdere verwerking van de zonnecellen van Q CELLS als referentiewaarde accepteren. Voor het geval dat een richtwaarde wordt aangetoond, die overeenkomt met de algemene standaards in de branche, heeft de koper geen vorderingen tegenover Q CELLS op basis van gebreken. Voor het geval dat er geen richtwaarde kan worden aangetoond, die overeenkomt met de algemene standaards in de branche, kan Q CELLS ofwel die zonnecellen, die buiten het tolerantieniveau liggen, opnieuw leveren ofwel een financiële schadevergoeding voor de betreffende zonnecellen aanbieden. Q CELLS heeft in dit opzicht geen verdere verplichtingen tegenover de koper.

f) Na afloop van de onder 9 a) zin 1 genoemde garantieperiode is de aansprakelijk van Q CELLS tot de nieuwe levering van niet defecte onderdelen beperkt. In het bijzonder heeft de klant geen recht op een claim tot schadevergoeding.

g) In deze paragraaf wordt noch een "kwaliteitsgarantie" met betrekking tot de zonnecellen zoals bedoeld in § 443 BGB afgegeven, noch de "Acceptatie van een garantie" zoals bedoeld in § 276 BGB.

h) Het claimen van gebrekevorderingen van de koper veronderstelt dat deze zijn conform § 377 HGB geschuldigde onderzoeks- en defectmeldingen reglementair nagekomen is.

9. GARANTIE, GARANTIEPERIODE

a) De garantieperiode geldt voor een periode van een jaar vanaf levering van de zonnecellen. Een garantieperiode van 10 jaar geldt met betrekking tot de onder 8 c) overeengekomen kwaliteit van de zonnecellen. In het kader van deze garantie is Q CELLS enkel aansprakelijk als de minimale prestatie, die onder testvoorwaarden conform industriestandaard met eigen toestellen wordt gemeten, niet behaald wordt om redenen die ontstaan uit gebruiken van het materiaal of de verwerking van de zonnecellen.

b) Verdere vorderingen door de koper worden uitgesloten, in het bijzonder dergelijke op basis van volgschade, die door gebrek werden veroorzaakt, verondersteld dat deze niet op basis van het niet naleven van gegarandeerde specificaties werden veroorzaakt.

c) Moet de koper de geleverde goederen in gewijzigde vorm of na combinatie van deze met andere goederen verkopen, dan bevrijdt de koper Q CELLS intern van productaansprakelijkheidseisen van derden, verondersteld dat de koper voor de fouten verantwoordelijk is, die de aansprakelijkheid heeft veroorzaakt.

10. Overige aansprakelijkheid

a) Aanspraken op schadevergoeding van de koper, om het even om welke rechtsgrond, zijn overigens uitgesloten. Dit geldt niet in gevallen van opzettelijkheid, grove nalatigheid en bij schending van belangrijke contractuele verplichtingen. De schadevergoeding voor het schenden van belangrijke contractuele verplichtingen is beperkt tot de contracttypische voorzienbare schade. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper is met de bovenstaande regels niet verbonden.

b) Verkoopt de koper de geleverde goederen, wijzigt of verbindt hij deze met andere goederen, dan stelt hij Q CELLS in de interne relatie van productaansprakelijkheidsvereisten van derden vrij, zoverre de koper verantwoordelijk is voor de fouten die de aansprakelijkheid activeren.

c) Een wijziging van de goederen en elke aanduiding, die als oorspronkelijk teken van de koper of een derde persoon gelden, zijn niet toegestaan.

11. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De in deze verkoopvoorwaarden geregelde aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen gelden niet voor:

(i) schade uit het schenden van het leven, het lichaam of de gezondheid, die op een nalatig plichtsverzuim van Q CELLS of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Q CELLS berust,

(ii) overige schade, die op een ernstig nalatig plichtsverzuim van Q CELLS of op een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Q CELLS berust,

(iii) gevallen van aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet of

(iv) het geval van overname van een garantie.

12. Terugtredings- en opzegrecht

a) Q CELLS heeft het recht, geheel of gedeeltelijk terug te treden van het contract, als:

(i) het openen van de insolventieprocedure over het vermogen van de koper aangevraagd wordt,

(ii) bekend wordt dat de koper bij het afsluiten van het contract als niet kredietwaardig werd geclassificeerd of

(iii) de koper zijn bedrijf stopt.

b) Bij permanent leveringsrelaties treedt op de plaats van het terugtredingsrecht het recht op buitengewone onmiddellijke opzegging.

13. Salvatorische clausule, plaats van vervulling, bevoegde rechtbank

a) Als onderdelen van de verkoopvoorwaarden ongeldig zijn of in strijd zijn met het geldend recht, dan blijven de overige clausules hiervan onaangetast.

b) Plaats van vervulling en bevoegde rechtbank van Hanwha Q CELLS GmbH is Bitterfeld-Wolfen. Deze verkoopvoorwaarden zijn onderhevig aan het Duitse recht. De toepassing van het VN-kooprecht wordt uitgesloten.

14. Geschillenbeslechtingsprocedure

We nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragedienst.

Download Algemene Verkoopvoorwaarden industriële verkoop zonnecellen

Opdrachtnemer

Algemeen

1. UITSLUITING

1.1 Voor alle koop-, fabriek-, fabrieksleverings- en dienstcontracten tussen de firma Hanwha Q CELLS GmbH – hierna "Hanwha Q CELLS" of "de vennootschap" genaamd – en haar opdrachtnemers – hierna "opdrachtnemer" genaamd – gelden uitsluitend de onderstaande vermelde Algemene Verkoopvoorwaarden.

1.2 In tegenspraak zijnde, aanvullende of van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de opdrachtnemer worden enkel dan onderdeel van de overeenkomst als de vennootschap ze uitdrukkelijk schriftelijk erkent.

Koop-, fabrieks- en fabrieksleveringscontracten

2. UITVOERINGSDOCUMENTEN, AUTEURSRECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID

2.1 De opdrachtnemer verplicht zich ertoe om informatie in tekeningen, documenten, erkenningen, voorbeelden, vervaardigingsmiddelen, modellen, datadragers enz., die hem door de vennootschap overgelaten werden, geheim te houden en niet zonder goedkeuring van de vennootschap aan derden (ook subopdrachtnemers) toegankelijk te maken, te vermenigvuldigen of voor een andere als het contractueel overeengekomen doeleinde te gebruiken. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook na het afhandelen van de overeenkomst.

2.2 De geheimhoudingsplicht volgens cijfer 2.1 geldt niet voor informatie, die openbaar bekend is of openbaar bekend wordt of de opdrachtnemer reeds bekend was zonder dat hiervoor een contractschending van de opdrachtnemer oorzakelijk is of was.

2.3 Het eigendom, de auteursrechten en alle overige rechten aan de door de vennootschap ter beschikking gestelde informatie, documenten en voorwerpen blijven bij de vennootschap. De opdrachtnemer moet de hem ter beschikking gestelde documenten en voorwerpen op zijn kosten zorgvuldig bewaren, onderhouden en verzekeren en op vraag van de vennootschap steeds terug te geven resp. te vernietigen. Een terugbehoudingsrecht, om welke reden ook, staat hem niet toe. De volledige teruggave resp. vernietiging moet schriftelijk worden verzekerd.

2.4 Het is de opdrachtnemers enkel met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de vennootschap toegestaan, op de met de vennootschap bestaande zakenrelaties in informatie- en promotiemateriaal te schrijven.

2.5 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, die de vennootschap uit de schending van één van de onder cijfer 2.1 tot 2.4 genoemde plichten ontstaat.

3. AANBIEDING VAN DE OPDRACHTNEMER

3.1 De opdrachtnemer moet zich in de aanbieding nauwkeurig aan de aanvraag houden en in geval van afwijkingen uitdrukkelijk erop wijzen.

3.2 Kosten voor verpakking, alsook voor de tolafhandeling en de tol moeten in de aanbieding van de opdrachtnemer apart worden aangegeven.

3.3 Heeft de opdrachtnemer bezwaren tegen de gewenste wijze van uitvoering, dan moet hij dit aan de vennootschap onverwijld schriftelijk meedelen.

3.4 Aanbiedingen en kostenvoorstellen van de opdrachtnemer gebeuren gratis.

4. BESTELLING VAN DE VENNOOTSCHAP

4.1 Bestellingen en bestelwijzigingen van de vennootschap gebeuren schriftelijk. De inhoud van mondelinge of telefonische bestellingen en bestelwijzigingen is enkel dan bindend als deze door de vennootschap onverwijld schriftelijk bevestigd werd.

4.2 Elke bestelling en bestelwijziging van de vennootschap moet door de opdrachtnemer schriftelijk met vermelding van het volledig bewijsnummer, het procesnummer en de besteldatum worden bevestigd.

4.3 De terugnameplicht voor de verpakking richt zich volgens de wettelijke bepalingen.

5. LEVERING, LEVERTERMIJN, LEVERVERTRAGING

5.1 De opdrachtnemer moet de vennootschap over de vereiste goedkeuringen en meldingsplichten voor de invoer en het bedrijven van de leveringsproducten inlichten.

5.2 De opdrachtgever moet de voor de vennootschap best geschikte transportmogelijkheden kiezen. Zoverre de klant de transportkosten draagt, moet de opdrachtnemer uit de best geschikte transportmogelijkheden de voordeligste kiezen.

5.3 Gaat afwijkend van cijfer 6 het risico reeds voor overdracht of ontvangst op de vennootschap over of heeft de vennootschap afwijkend van cijfer 8.4 reeds een aanbetaling gedaan, dan is de opdrachtnemer ertoe verplicht om de leveringsproducten op eigen kosten tegen de gebruikelijke transportrisico's te verzekeren.

5.4 Bij de levering moet een leveringsbon met vermelding van het volledig bewijsnummer, het procesnummer en de besteldatum worden gevoegd.

5.5 De overeengekomen levertermijnen zijn bindend. Normgevend voor de tijdigheid van een levering is de ontvangst bij de vennootschap of bij de door de vennootschap vermelde ontvangstplaats.

5.6 Zodra de opdrachtnemer erkent dat hij zijn contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig kan vervullen, moet hij dit aan de vennootschap onverwijld schriftelijk meedelen met vermelding van de redenen en de voorziene duur van de vertraging.

5.7 In het geval van een vertraagde levering is de vennootschap bevoegd om globale schade door de vertraging in de hoogte van 1% van de leveringswaarde per volledig afgelopen week te verlangen, max. echter 10% van de totale orderwaarde van de levering. Het claimen van een daarboven uitgaande schade blijft de vennootschap voorbehouden. De opdrachtnemer heeft het recht om de vennootschap te bewijzen dat ten gevolge van de vertraging helemaal geen of aanzienlijk weinig schade ontstaan is.

5.8 Worden de contractdiensten of delen van de contractdiensten bij of na de overdracht of de ontvangst als niet conform het contract teruggewezen, dan is de opdrachtnemer verplicht om de contractdiensten/deeldiensten op zijn kosten onverwijld af te halen. De vennootschap is bevoegd, na verstrijken van een gepaste afhaalperiode de contractdienst/deeldienst op kosten van de opdrachtnemer aan deze terug te zenden.

6. PLAATS VAN VERVULLING EN GEVAAROVERDRACHT

6.1 Plaats van vervulling voor alle leveringen en diensten van de opdrachtnemer is de door de vennootschap bepaalde ontvangstplaats. De gevarenoverdracht gebeurt pas met de overdracht resp. de afname van de dienst. Bij leveringen met installatie of montage gaat het gevaar op de dag van de succesvolle afname of, zoverre overeengekomen, na correcte testwerking over.

6.2 Wordt de levering of dienst bij of na overdracht of afname als niet conform het contract teruggewezen, dan gaat het gevaar pas met overdracht of afname van een levering conform het contract of dienst op de vennootschap over.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD VAN DE OPDRACHTNEMER

Er wordt uitsluitend een eenvoudig eigendomsvoorbehoud door de opdrachtnemer erkend, echter niet een verlengde eigendomsvoorbehoud, een rekening-courantvoorbehoud of een overige bijzondere vorm van het eigendomsvoorbehoud.

8. PRIJZEN, FACTUUR EN BETALING

8.1 De overeengekomen prijzen zijn vaste prijzen en sluiten navorderingen aller aard uit. Prijsstijgingen, om welke reden dan ook, gelden enkel dan als erkend als ze door de vennootschap schriftelijk werden bevestigd.

8.2 Facturen moeten met de volgorde van de tekst en de prijzen van de bestellingen overeenkomen en moeten aan de vennootschap na succesvolle levering/dienst met vermelding van het volledige bewijsnummer en het procesnummer worden ingediend. Eventuele extra of mindere prestaties moeten in de factuur apart worden vermeld. Niet-reglementair ingediende facturen gelden pas vanaf het tijdstip van de oprichting dan bij de vennootschap ingegaan.

8.3 Zoverre attesten over materiaalcontroles overeengekomen of noodzakelijk zijn, vormen ze een belangrijk onderdeel van de levering en moeten samen met de factuur aan de vennootschap worden gezonden.

8.4 Als niets anders is overeengekomen, gebeurt de betaling via de gebruikelijke weg binnen de 14 dagen met 2% korting of na 30 dagen netto. De betalingsperiode start vanaf het vastgelegde tijdstip, ten vroegste echter vanaf ingang van een reglementaire factuur. Gaat de factuur voor de levering of dienst in, dan begint de betalingsperiode ten vroegste met ingang van de levering of dienst conform de overeenkomst.

9. GARANTIE

9.1 De opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat hem alle voor de vervulling van zijn contractuele plichten belangrijke gegevens en omstandigheden, alsook het door de vennootschap bedoeld gebruik van zijn levering tijdig bekend zijn.

9.2 De opdrachtnemer garandeert dat zijn leveringen en diensten alle diensten omvatten, die voor een conform de voorschriften, veilig en economisch gebruik noodzakelijk zijn, dat ze voor het bedoeld gebruik geschikt zijn en met de stand van de wetenschap en techniek overeenkomen.

9.3 De opdrachtnemer garandeert dat het leveringsvoorwerp geen gebreken vertoont die zijn waarde of bekwaamheid beperken, de overeengekomen of gegarandeerde kwaliteit heeft en geschikt is voor het volgens het contract verondersteld gebruik. De garantie van de opdrachtnemer strekt zich ook uit op de door subopdrachtnemers vervaardigde onderdelen en hun diensten.

9.4 Komt het leveringsvoorwerp niet overeen met de bovenstaande vereisten, dan kan de vennootschap het verhelpen van het gebrek of de levering van een artikel zonder gebrek eisen, conform de wettelijke bepalingen van het contract terugtreden, de koopprijs verlagen of schadevergoeding resp. vergoeding van vergeefse uitgaven verlangen. Heeft de opdrachtgever een garantie voor de kwaliteit of houdbaarheid van het leveringsproduct overgenomen, dan kan de vennootschap daarnaast ook de vereisten uit de garantie geldend maken.

9.5 Het artikel wordt door de vennootschap na ingang resp. afname in de hem toegekomen en hem technisch mogelijke omvang op kwaliteit en volledigheid gecontroleerd. Aantonen van gebreken moeten tijdig, indien ze binnen een week per brief, telefax, e-mail of telefonisch gebeuren. De periode voor het aantonen van gebreken begint met het tijdstip waarop de vennootschap het gebrek vastgesteld heeft of zou moeten vaststellen, d.w.z. bij een open gebrek vanaf inontvangstneming van de levering, bij een verborgen gebrek vanaf ontdekking van het gebrek.

9.6 Voor de garantie-aanspraken gelden de wettelijke voorschriften inzake verjaring.

10. KWALITEITSZEKERING / VEILIGHEIDSTECHNISCHE VEREISTEN

10.1 De opdrachtnemer is ertoe verplicht, bij de dienstvervulling alle uniforme normen, wetten en rechtsvoorschriften, in het bijzonder de uniforme voorschriften inzake milieubescherming, gevaarlijke stoffen, gevaarlijk goed en inzake ongevallenpreventie, in acht te nemen, alsook de algemeen erkende veiligheidstechnische en werkmedische regels te respecteren.

10.2 Normen, wetten en rechtsvoorschriften zoals bedoeld in de eerste paragraaf zijn in het bijzonder de vereisten:

• van de Wet inzake toestelveiligheid (GSG),

• van de 9e verordening inzake de wet op toestelveiligheid (9e GSGV - machineverordening),

• van de 4e verordening inzake de wet op toestelveiligheid (4e GSGV - machinelawaai- informatieverordening),

• van de laagspanningsverordening, van de EMV-verordening, alsook

• de minimumvereisten van de werkmiddelgebruiks- verordening (AMBV) en

• de aan de basis liggende technische regels overeenkomstig de conformiteitsverklaring of het attest van de fabrikant conform de 9eGSGV.

Technische werkmiddelen, die geen machines zoals bedoeld in de 9e GSGV zijn, moeten in het bijzonder de kwaliteitsvereisten van de geldige voorschriften inzake ongevallenpreventie vervullen.

10.3 Indien nodig zal de opdrachtnemer een overeenkomstige kwaliteitsverzekeringsovereenkomst met de vennootschap afsluiten.

10.4 Voor machines moet een conformiteitsverklaring beschikbaar zijn, die betrekking heeft op de volledigheid van de geleverde machines van hetzelfde type inclusief extra uitrustingen. Alle machines moeten zichtbaar een CE-label dragen.

10.5 Mee te leveren zijn een gebruikershandleiding conform de telkens geldige Hanwha Q CELLS QM-procedureaanwijzing voor "Installatiehandboeken en -documentatie" met veiligheidstechnische instructies voor het bedienen en instandhouden en de vereiste beschrijvingen en planningsdocumenten. De gebruikershandleiding moet een gevarenbeoordeling overeenkomstig §5 ArbSchG bevatten, waaruit de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen tijdens het bedienen duidelijk moeten blijken.

10.6 Bovenstaande verplichtingen maken onderdeel uit van het contract. Worden de verplichtingen niet in acht genomen, dan geldt de overeenkomst als niet-reglementair vervuld, en de vennootschap is o.a. bevoegd, schadevergoedingsclaims volgens de wet op de productaansprakelijkheid geldend te maken.

11. BESCHERMRECHTEN

11.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk ervoor dat door de levering en het gebruik van de leveringsproducten patenten, licenties of overige beschermrechten van derden niet geschonden worden, en stelt de vennootschap vrij van eventuele aanspraken van derden. De vrijstelling van de opdrachtnemer heeft betrekking op alle uitgaven en schade, die de vennootschap uit of in verband met de gebruikmaking door een derde ontstaan.

11.2 Eventuele licentietoeslagen draagt de opdrachtnemer.

12. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

12.1 De opdrachtnemer is verplicht, bij de levering en bij overige werkzaamheden op het werkterrein van de vennootschap de algemene veiligheidsbepalingen van Hanwha Q CELLS in acht te nemen.

12.2 Bij ingrepen in bestaande systemen met gevaarlijke stoffen moet telkens de actuele Hanwha Q CELLS procedureaanwijzing "Werken aan systemen met gevaarlijke stoffen" worden gerespecteerd.

13. GEGEVENSBESCHERMING

De vennootschap is bevoegd, in overeenstemming met de nationale wet inzake gegevensbescherming alle vereiste gegevens, persoonsgebonden of zakelijk, op te slaan en te evalueren. Er vindt geen apart bericht door de vennootschap plaats. De opdrachtnemer is ertoe verplicht, gegevens over de onderneming van de vennootschap volgens de nationale wet inzake gegevensbescherming te behandelen.

14. BEVOEGDE RECHTBANK, TOE TE PASSEN RECHT

14.1 Voor alle rechtsbetrekkingen, die tussen de vennootschap en de opdrachtnemer of zijn rechtsopvolgers ontstaan, geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van de voorschriften over de internationale goederenaankoop (VN-kooprecht) en het Duitse internationaal privaatrecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Zoverre de opdrachtnemer koopman zoals bedoeld in het Handelswetboek is, is Bitterfeld-Wolfen uitsluitend bevoegde rechtbank, hetzij dan dat een andere bevoegde rechtbank conform §40 lid 2, ZPO verplicht is voorgeschreven.

Dienstcontracten

15. VOOR DIENSTCONTRACTEN GELDENDE CLAUSULES

Voor contracten over het vervullen van diensten gelden de voor koop-, fabriek- en fabrieksleveringscontracten geldende cijfers 2, 3, 4, 5.5, 5.7, 8, 12, 13, 14 en 15 overeenkomstig. Overigens gelden voor contracten inzake het volbrengen van diensten de wettelijke voorschriften.

Slotbepaling

16. VERDERE GELDING BIJ GEDEELTELIJKE VERNIETIGING

Als een bepaling van deze voorwaarden om eender welke reden nietig zou zijn, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen hiervan onveranderd van kracht.

Download Algemene Verkoopvoorwaarden opdrachtnemer